Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-10

zł. Dodatkowo, wnioskodawca ponosi wydatki roczne tj., podatek od nieruchomości - łącznie 450 zł; opał - 5.000 zł. W skład majątku T S wchodzi: dom o powierzchni [...] m2...
wynoszą łącznie 5.450 zł (podatek od nieruchomości, opał). Podkreślenia wymaga, że wykazane wydatki nie obejmują kosztów zakupu żywności i środków czystości. S.S....

I SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-22

oszacowane na kwotę 480 zł (koszty leczenia, energia elektryczna, woda i gaz), wydatki roczne wynoszą łącznie 5.540 zł (podatek od nieruchomości, opał). Majątek małż. S. stanowi...
. Stałe wydatki miesięczne rodziny to: koszty leczenia - 250 zł; energia elektryczna - 70 zł; woda i gaz - 160 zł. Dodatkowo wnioskodawca ponosi wydatki roczne tj. podatek...

I SA/Kr 808/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-27

aktualnymi rachunkami,, - kopii decyzji określającej łączną wysokość zobowiązania skarżącego z tytułu podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego za 2018 rok...
., Odnosząc się do wezwania Z. B. oświadczył, że nie zbiera paragonów za wydatki, które są nieduże. Nie przedstawił kopii decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości, oświadczając...

V SA/Wa 2499/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

gospodarstwa, decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego)., Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
o wysokości osiągniętego dochodu z prowadzonego gospodarstwa, decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego nie mogą zmienić dokonanej przez Sąd...

I SA/Sz 926/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-09

Nieruchomości Rolnych z 25.06.2015 r. informującego , że skarżący nie zalega z płatnościami;, - kopie przelewów rat podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie [...] zł;, - kopie...
tych zaciągniętych u członków rodziny jak i publicznoprawych (zaległych podatków od nieruchomości i innych wierzytelności związanych z gospodarstwem). Skarżący ponownie...

I SA/Rz 93/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-26

wydatków, zawierającą następujące pozycje, w ujęciu miesięcznym: podatek od nieruchomości - 33 zł, prąd, 50 zł, ubezpieczenie budynków - 30 zł, gaz - 50 zł, woda 100 zł...
zadeklarowała następujące jego składniki: dom o pow. 80 m2 oraz nieruchomości rolne o łącznym areale 5 ha., W złożonym oświadczeniu skarżąca zamieściła listę ponoszonych...

III SA/Gl 1372/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-03

netto, które przeznaczają na opłaty za tzw. media czyli energię elektryczną, wywóz nieczystości, podatek rolny czy podatek od nieruchomości. Ponadto z uwagi na wiek i stan...
zdrowia na leki i rehabilitację wydatkują ok. 500,00 zł. Wprawdzie są właścicielami nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej [...] ha, niemniej jednak część...

I SA/Go 45/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-28

Sprawa ze skargi J spółka z o.o. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na 2015 rok postanawia: 1. Umorzyć postępowanie sądowo administracyjne. 2. Zwrócić od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim) na rzecz skarżącej J spółka z o.o. kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu do skargi.

I SA/Ol 564/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-08-10

), telefon komórkowy 25 zł leki 40 zł, podatek od nieruchomości 200 zł rocznie. Wykazała, że w skład majątku wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni 90 arów 70m2 , innych...
elementarnych potrzeb. Wnioskodawczyni posiada co prawda majątek w postaci nieruchomości rolnej, jednakże jak wynika z akt administracyjnych (k. 79/3) nie uzyskuje...

VIII SA/Wa 7/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

. Do wniosku załączył kserokopie faktur za wodę i energię, decyzję w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia ([...] zł brutto...
. W części wniosku obejmującej posiadany majątek wymienił dom i 1/5 udziału w nieużytkowanej nieruchomości rolnej. Oświadczył, że miesięczne stałe wydatki wynoszą [...] zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   100