Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Sz 672/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-06

faktyczny:, Spółka z tytułu własności gruntów rolnych zabudowanych i niezabudowanych płacił co roku podatek od nieruchomości. Nieruchomości te były i są wydzierżawiane...
podatki związane z nieruchomością i będzie je płacił bezpośrednio lub też bezpośrednio do rąk wydzierżawiającego (Spółki). Po czasie okazało się, że wpłacane kwoty...

I SA/Rz 558/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-21

na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji. W latach 2013-2014 korzystała także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku...
, a pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości nie będzie zmniejszać wysokości zwolnienia określonego w ustawie o podatku dochodowym., Uzasadniając swoje stanowisko...

I SA/Kr 1060/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-20

pobieranych opłat śmieciowych i podatku od nieruchomości., We wniosku wskazała, że jak stanowi art. 92 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, miasto...
jest również, obliczona proporcjonalne, kwota podatku od nieruchomości. Kwota ta nie jest elementem kalkulacyjnym czynszu, a Jednostka wykazuje ją, jako odrębną pozycję na powiadomieniu...

I SA/Wr 262/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-05

stycznia., Spółka ujmuje wydatki poniesione na podatek od nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu, wobec czego zalicza je do kosztów podatkowych w każdym...
miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata podatku (w wysokości należnej raty)., Spółka złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości...

III SA/Wa 1124/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-07

od osób prawnych oddala skargę. Rada Miasta L. (dalej zwana 'Skarżącą') w dniu 27 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości...
.), w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności...

I SA/Wr 229/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-27

gospodarczą w ramach, której wykorzystuje nieruchomości płacąc należny podatek od nieruchomości w ramach samoopodatkowania. Wydatki z tego tytułu ujmuje jako pośrednie koszty...
spodziewanej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. Strona spodziewa się pozytywnego stanowiska organu podatkowego uznającego nadpłatę...

II FSK 227/19 - Wyrok NSA z 2021-10-19

przez skarżącą dzierżawcy not obciążeniowych w związku z nowymi porozumieniami dotyczącymi refundacji kosztów związanych z podatkiem od nieruchomości, odsetkami...
z tytułu refundacji przez dzierżawcę kwoty wydatków na zwiększony podatek od nieruchomości w momencie ich faktycznego otrzymania, a dla ustalenia momentu powstania przychodu...

I SA/Wr 706/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-12

, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty eksploatacyjne i odsetki od pożyczek udzielonych na sfinansowanie inwestycji., Z opisanego w zapytaniu...
) podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste, c) opłaty eksploatacyjne (ubezpieczenie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, opłaty za media), d) odsetki...

I SA/Po 801/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

, ochrona obiektu, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości - Urząd uznaje te usługi za nierozerwalnie związane z usługą najmu, stanowiącą z nią jedno świadczenie...
% (kwoty naliczane są w oparciu o wskazania liczników lub udział proporcjonalny zajmowanej powierzchni); 4) podatek od nieruchomości - Urząd przenosi opłatę podatku...

III SA/Wa 177/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

funduszy inwestycyjnych zamkniętych podlegających opodatkowaniu, został rozszerzony o nowy podatek, tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych, a od 1 stycznia 2019 r...
, przy jednoczesnym objęciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych regulacjami dotyczącymi 'podatku od nieruchomości komercyjnych'., Podkreślił przy tym, że z art. 17 ust. 1 pkt 57g...
1   Następne >   +2   +5   +10   100