Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

II FSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 87.868 zł nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a) u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię...
urzędów skarbowych, z których wynikało w sposób oczywisty, że prawidłowo uznaje podatek od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zmieniające...

I SA/Wr 1923/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-10

przez skarżącą jako podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy uzyskała ona - jako prowadząca zakład pracy chronionej - zwolnienie od tego podatku., Powyższe znalazło odzwierciedlenie...
, że zaliczone koszty w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 79.081,20 zł, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 22 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7...

III SA/Wa 871/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

[...] zł. Organ kontroli skarbowej zakwestionował zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki w postaci podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł oraz opłaty...
za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie [...] zł., Organ podatkowy pierwszej instancji wyjaśnił, iż Skarżąca zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości...

II FSK 9/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną za użytkowanie prawa wieczystego od całości posiadanych gruntów, pomimo że przedmiotem...
jak podatek od nieruchomości w części dotyczącej gruntu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną...

I SA/Bd 637/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-11

[...] sierpnia 2016 r. wystawionego przez wierzyciela - Prezydenta M. B. . Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym dotyczy należności z tytułu podatku od nieruchomości za I i II...
udziału we współwłasności została nieprawidłowo uznana za osobę zobowiązaną do zapłaty w całości podatku od nieruchomości za 2016 r., ustalonego decyzją organu podatkowego...

III SA/Wa 783/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-24

w wysokości 59.207,61 zł, zawyżyła koszty uzyskania przychodu przez uwzględnieniem w nich kwoty 8.807,70 zł, zapłaconej tytułem podatku od nieruchomości. Tymczasem w 2004 r...
. Spółka prowadziła na przedmiotowej nieruchomości (od której podatek ten został uiszczony) inwestycję (budowa hipermarketu), a z jej wyjaśnień wynika, iż inwestycja ta została...

I SA/Gd 659/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-04

, że przyczyną jej dokonania były nowe informacje dotyczące dokumentacji za 2010 r., w zakresie podatku od nieruchomości., Postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. Naczelnik Urzędu...
kosztów uzyskania przychodów o kwotę 2.316 zł stanowiącą podatek od nieruchomości położonej w S. przy ul. M. [...]., W wyniku wniesionego od powyższej decyzji odwołania...

II FSK 469/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

., [...]6., wystawione 4 czerwca 2012 r. przez Burmistrza G. wobec skarżącej, na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006. Odpisy ww. tytułów...
stwierdziła, że na należności w podatku od nieruchomości za lata 2005 i 2006 wierzyciel dwukrotnie wystawił tytuły wykonawcze. Po raz pierwszy tytuły o Nr [...]7., [...]8...

I SA/Bd 53/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-21

. . Obowiązek wskazany w tytule wykonawczym dotyczy należności z tytułu III raty podatku od nieruchomości za 2016r. w kwocie [...]zł. Tytuł wykonawczy doręczono w dniu...
nieruchomości w wysokości 1/12 udziału we współwłasności, została ona nieprawidłowo uznana za osobę zobowiązaną do zapłaty w całości podatku od nieruchomości za 2016r...

I SA/Op 257/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-25

(Dz.U. z 2014r., poz. 849) - dalej w skrócie u.p.o.l., wywiódł z ich treści generalną zasadę, że 'podatek od nieruchomości od osób prawnych jest naliczany na podstawie...
złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru składany przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia. W przypadku powstania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100