Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 574/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

') od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] września 2016 r. ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2016 r. - utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej...
Skarżącej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2016, od nieruchomości położonej w W. przy ul. [...] na kwotę 276,00 zł, przyjmując do opodatkowania...

I SA/Wr 418/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-30

. (dalej jako: Burmistrz, Wierzyciel) za zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za 2013 r., Z akt sprawy wynika, że wnioskiem złożonym 17 maja 2017 r. Strona skarżąca...
wystąpiła do NUS o umorzenie egzekucji należności pieniężnej z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości za 2013 r., powołując się na zapłatę tegoż podatku za cały...

I SA/Gl 437/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

niezapłaconego podatku od nieruchomości za okres od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. na kwotę należności głównej w wysokości [...]zł. Tytuły wykonawcze wystawiono na podstawie...
zobowiązanie podatkowe, wygasłe na skutek zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości. Zobowiązana powołała się na przepis art. 59 § 1 pkt 4 O.p., wskazując, że podstawą zarzutu...

I SA/Gl 1242/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. oraz nie dokonał wpłaty podatku należnego z tytułu uzyskanego przychodu wynikającego z najmu nieruchomości., Biorąc pod uwagę powyższe, postanowieniem z dnia [...]r. Naczelnik...
przez skarżącego podatku od nieruchomości. Organ podatkowy pierwszej instancji wziął pod uwagę - jako koszt prowadzonej działalności wyłącznie te kwoty podatku od nieruchomości...

I SA/Wr 348/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-18

z tytułu podatku od nieruchomości, a wystawionego przez Wójta Gminy K. (dalej: Wójt, wierzyciel)., Z akt sprawy oraz z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika...
ta jest w posiadaniu również skarżącego. Podatek rolny i podatek od nieruchomości za 2019 r. został ustalony decyzją z nr [...] , która została doręczona art. 2 w dniu [...] 2019 r...

I SA/Po 922/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-05

wykonawczego z dnia [...] listopada 2018 r., obejmującego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za miesiące od stycznia do grudnia 2016 r. w łącznej wysokości [...] zł...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r., zakończonym ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2018 r. utrzymującą...

I SA/Wr 665/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

. nr [...] obejmującego należności z tytułu podatku od nieruchomości., Z akt sprawy oraz z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że organ egzekucyjny przyjął do realizacji...
tytuł wykonawczy nr [...] wystawiony przez Wójta względem skarżącego - jako zobowiązanego do zapłaty III raty podatku od nieruchomości w kwocie 186 zł. Odpis tego tytułu...

I SA/Wr 666/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

. nr [...] obejmującego należności z tytułu podatku od nieruchomości., Z akt sprawy oraz z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że organ egzekucyjny przyjął do realizacji...
tytuł wykonawczy nr [...] wystawiony przez Wójta względem skarżącego - jako zobowiązanego do zapłaty III raty podatku od nieruchomości w kwocie 186 zł. Odpis tego tytułu...

III SA/Wa 2905/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

tytułu wykonawczego nr [...] z 14 czerwca 2016 r. wystawionego przez Burmistrza B. (dalej: Wierzyciel), którym Wierzyciel objął należności z tytułu podatku od nieruchomości...
przez Spółkę, gdyż Wierzyciel nie zwrócił nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2009 r. Spółka zarzuciła, że egzekucja została podjęta w zakresie nieistniejącego obowiązku...

I SA/Po 923/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-05

w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. zakończonym ostateczną decyzją Samorządowego...
nie może być traktowana jako podatnik podatku od nieruchomości;, 2) art. 33 § 1 pkt 4 u.p.e.a. poprzez błędne przyjęcie, że nie nastąpił błąd co do osoby zobowiązanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100