Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 1399/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. oddala skargę. Wójt Gminy L. - wydaną w wyniku...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010 r. na kwotę [...]zł., Z uzasadnienia decyzji organu pierwszej instancji wynika, że skarżąca w dniach 12 lutego...

I SA/Po 772/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...[ roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. I. uchyla...
[...] stycznia 2014 r. Korektę uzasadniono zamiarem skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną do końca czerwca 2014 r...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I SA/Po 689/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
od nieruchomości za 2014 r. na kwotę [...]zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał, że w dniu [...] stycznia 2014r. Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości...

III SA/Po 279/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok o d d a l a s k a r...
Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 7 listopada 2007 roku, Nr XII/70/2007, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok, określił spółki...

I SA/Po 730/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-07

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Decyzją z dnia...
. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 7304) określił [...] Sp. z o.o. (dalej: Spółka, podatnik...

I SA/Po 765/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2021 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
. określił firmie A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2021 r. w kwocie [...]zł, Przedstawiając przebieg postepowania...

I SA/Po 1327/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]. Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1997 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia...
'A' stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 1997 w kwocie [...] -zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość...

I SA/Po 663/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-08

[...]Nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 1998 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta z dnia [...]nr [...] 2...
w podatku od nieruchomości za rok 1998 w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu decyzji w/w organ stwierdził, że strona w dniu [...] nabyła nieruchomość o powierzchni [...]m2 położoną...

III SA/Po 891/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-27

na podatek od nieruchomości na rok 2011. W zwolnieniach podatkowych Spółka podała budynki i budowle wybudowane w ramach inwestycji polegającej na wybudowaniu linii...
od nieruchomości za lata 2009-2011., Decyzją z dnia 29 marca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy określił spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2009-2011 w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100