Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bk 468/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-01-19

. z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie oprocentowania nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005-2010., Z uzasadnienia decyzji organu odwoławczego oraz z przedstawionych Sądowi akt administracyjnych sprawy wynika...

I SA/Bk 390/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-25

zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2007 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu...
w W. (dalej również jako 'Spółka') wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r., Wnioskiem z 1 lutego 2010 r. Spółka zwróciła się o stwierdzenie...

I SA/Bk 1316/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-18

w podatku od nieruchomości za 2009 r. (gm. P.) oddala skargę. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Wójt Gminy P. decyzją z dnia, [...] czerwca 2015r. nr [...], określił...
skarżącej Spółce wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2009 r. w kwocie 34 524 zł. z powodu nie uwzględnienia w deklaracji za 2009 r. wartości budowli - linii...

I SA/Bk 669/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-30

Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2020 rok oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2020...
wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2020., U podstaw zapadłego rozstrzygnięcia legło ustalenie, że nie wszystkie istotne w sprawie...

I SA/Bk 644/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-08

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli w postaci elektrowni wiatrowej, jest jej wartość stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych...
ze skargi G. P. Spółka z o.o. w W. na interpretację indywidualną Burmistrza R. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę...

I SA/Bk 175/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-25

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2010 (gm. S.) oddala skargę...
w podatku od nieruchomości za 2010 r. w kwocie, 20.016,00 zł., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że skarżąca Spółka w dniu [...] stycznia 2010 r. złożyła deklarację...

I SA/Bk 445/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-07

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2003 - 2008 oddala skargę Decyzją z [...] czerwca 2008 r., nr [...], Wójt...
Gminy K. woj. p. określił 'P' S.A. w W. (dalej jako: Spółka) zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003-2008 w łącznej kwocie [...] zł. Organ ustalił...

I SA/Bk 302/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok oddala skargę Decyzją z dnia...
[...] lipca 2016 r. Burmistrz B. określił Panu M. N. (dalej powoływany także jako Skarżący) zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2016 w kwocie 68 zł. Podatkiem...

I SA/Bk 211/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-06-11

ze skargi O. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 rok oddala skargę...
. Decyzją z [...] lipca 2015 r. Nr [...] Burmistrz S. określił O. S.A. w W. (dalej: 'Spółka') zobowiązanie w podatku od nieruchomości za rok 2010 w kwocie 37.809,00 zł...

I SA/Bk 1414/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-08-24

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 rok (gm. C.) oddala skargę...
. nr [...] w sprawie określenia O. S.A. w W. (dalej powoływana jako skarżąca Spółka) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100