Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 23/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-03-05

zaskarżonej ustawie zróżnicowanie wysokości stawek podatku od nieruchomości w zależności od liczby mieszkańców gminy. Art. 3 pkt 3 zaskarżonej ustawy wprowadza rozróżnienie gmin...
podatku od nieruchomości jedynie w odniesieniu do gmin zaliczonych do trzeciej kategorii, a więc tych, w których liczba mieszkańców przekracza 50.000, określona została...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości spółki powstałej w wyniku przekształcenia...
:, - iż wartość początkowa budowli, stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla przedsiębiorstw państwowych nie ulega zmniejszeniu po ich przekształceniu...

K 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-04

z podatku od nieruchomości przyznane gminom ustawą z 1991 r. Trybunał nie jest bowiem właściwy do rozpatrywania kwestii poziomej zgodności ustaw zwykłych...
zwraca uwagę Prokurator Generalny, że art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z 1991 r. przewiduje, iż zwolnienia od podatku od nieruchomości mają też wynikać z odrębnych ustaw, a taką...

W 20/94 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1995-09-06

przy wymiarze podatku od nieruchomości, a w sytuacji gdy samoistny posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości albo obiektu budowlanego nie złączonego trwale z gruntem...
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ nie daje podstaw do wyboru podatnika przez organ podatkowy...

P 1/97 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-10-22

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części...
/ jest zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 ze zm...

K 1/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-23

, jak też poziomu tych dochodów. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny uznał w sprawie K 8/95, że np. 'ustanowienie nowych zwolnień od podatku od nieruchomości należy...
się na założeniu trwałości obowiązującego w tym czasie ustawodawstwa o podatkach i opłatach lokalnych' /K 8/95/., Również pod względem materialnym ustawowe ograniczenia...

U 2/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-02-21

ust. 1 cyt. ustawy decyzję o przeznaczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych wydaje organ samorządu. Od takiej decyzji stronie przysługuje...
decyzyjny poprzedza opisany w art. 212 ust. 2 obowiązek organu samorządu terytorialnego przedstawienia właściwym organom wojskowym informacji o stanie nieruchomości...

W 7/92 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1992-11-18

przepisy znowelizowanego kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464...
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 107 poz. 464/., Zawężająca wykładnia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

K 7/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz.U. nr 10 poz. 53/ w części zmieniającej art. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu...

K 13/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-09-24

własnością, a nadto ich powstanie może wpływać dodatnio na dochody gmin z podatków i opłat lokalnych /np. przewidziane w ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - opłaty adiacenckie/. To każe postrzegać problem waloryzacji i odsetek ustawowych w innej perspektywie niż wynikałoby to z wywodów...