Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1001/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 22 maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2013 r...
września 2011 r. Prezydent Miasta G. określił Spółce zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości za rok 2005 w wysokości 3.536.253,30 zł. Samorządowe Kolegium...

II FSK 1228/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

w Gdańsku z dnia 12 sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet podatku od nieruchomości oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2013 r...
sierpnia 2013 r. w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę., Stan faktyczny sprawy przedstawia...

II FSK 1848/18 - Wyrok NSA z 2018-10-16

nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości na 2014r. na poczet podatku od nieruchomości w 2011r. i odsetki., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że na skutek...
wydania decyzji przez organ podatkowy pierwszej instancji z dnia 9 września 2016r., nr [...], ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za 2014r. na kwotę 0 zł...

I FSK 726/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

amortyzacyjnych dokonuje Korzystający. W związku z posiadaniem nieruchomości, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości i Spółka zamierza obciążyć...
zobowiązuje się ponosić wszelkie ciężary związane z nieruchomością, w tym wszelkie podatki. Na podstawie uzyskanej informacji o miesięcznej wysokości podatków i opłat lokalnych...

I GSK 2004/19 - Wyrok NSA z 2021-01-05

rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów utraconych z powodu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę: 3...
z podatku od nieruchomości, a także zasądził zwrot kosztów postępowania sądowego., Sąd I instancji rozstrzygał w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Minister Finansów...

III FSK 1755/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2013-2017 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2...
z dnia 18 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2013-2017. Wyrok (podobnie, jak pozostałe powołane w uzasadnieniu orzeczenia...

II FSK 2651/15 - Wyrok NSA z 2016-06-14

z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również części budowli związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikiem...
podatku od nieruchomości może być zatem właściciel części budowli. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogusław Dauter, Sędzia NSA Antoni...

II FSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 87.868 zł nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a) u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię...
urzędów skarbowych, z których wynikało w sposób oczywisty, że prawidłowo uznaje podatek od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zmieniające...

II FSK 217/17 - Wyrok NSA z 2019-01-18

maja 2016 r. nr KO.400-248/16 w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r., Sąd podał, że decyzją z dnia 30 grudnia 2015 r. organ podatkowy I instancji (Wójt Gminy R.) ustalił A. W. i D...

III FSK 3881/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

podatkiem od nieruchomości nie wyklucza następstwa prawnego, o którym mowa w art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540...
. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 i 2014 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Burmistrza Miasta P. na rzecz S.[...] S.A. z siedzibą w B. kwotę 360...
1   Następne >   +2   +5   +10   100