Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

VI SA 19/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-18

nieruchomością użytkowaną przez szkołę, który w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeżeli nie ma on statusu szkoły lub placówki publicznej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o systemie oświaty., 2. Odmówić udzielenia...

FPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa związane...
Spółki Węglowej S.A. w T. od decyzji Wójta Gminy G.-Z. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1999 i 2000, wysokości...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U....
w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 21 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...

FPK 4/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-25

Posiadacz lokalu nie wyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku...
od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

FPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

Podziemne wyrobisko górnicze podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia braku nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1994 -1998 po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 1999r., na posiedzeniu jawnym, pytania...

III SA 208/01 - Wyrok NSA z 2001-10-30

, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają także grunty objęte przepisami o podatku rolnym i leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej...
sprawy ze skargi Cementowni 'O.' na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 14 grudnia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1998, 1999...

III SA 593/01 - Wyrok NSA z 2001-06-19

lub łączyło się z przesunięciami 'międzykategorialnymi' /powodowało modyfikację ustawowej konstrukcji podatku od nieruchomości/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
Miejskiej w K. o określeniu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy K. - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. W dniu 21 grudnia 2000 r...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
z odwołania Politechniki Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 1 marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r...

FPK 8/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-05

2001 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ budowlę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, według zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 5 ust. 1 pkt...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...
zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   42