Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

gospodarczej ze zwolnienia od podatków przyznanego im przepisem art. 27 ust. 1 tej ustawy nie obejmuje podatku od nieruchomości; wyłączenie to odnosi się do opodatkowania samej...
w (...) z dnia 29 października 1999 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 30.07.1999 r., (...), wydaną z powołaniem się m.in. na przepisy art. 21 par. 1 pkt 1...

SA/Sz 1911/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-01-10

30.000 zł, a podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie, zapłacone przez Spółkę za lata 1995 i 1996, przenosi się na wynajmującego., Wynika dalej...
z uzasadnienia omawianej decyzji, że analiza rachunków Spółki 'R.' pozwoliła na ustalenie, iż kwotę 9.203,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz kwotę 10.567,30 zł opłaty...

SA/Sz 1210/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-09-17

W wypadku, gdy wynajmujący obciąża najemcę również należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów...
się do zajęcia stanowiska w kwestii, czy kwota stanowiąca równowartość wartości podatku od nieruchomości, którą skarżąca Spółdzielnia obciążała w październiku 1995 r. najemców...

SA/Sz 1242/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-09-24

i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ podjęła w dniu 20 grudnia 1996 r. uchwałę (...) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości., W par. 1 tej uchwały...
postanowiono, że ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:, 1. od budynków mieszkalnych lub ich części 0,28 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej., 2. od budynków...

SA/Sz 40/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-26

Dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy i jakiej wysokości dochody przynosi podatnikowi...
28 listopada 1996 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1996 - oddala skargę. Decyzją z 21.06.1996 r., (...), wydaną na podstawie art. 6 ust. 7 i art...

SA/Sz 1614/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-03

. Budynek domu pomocy społecznej powinien więc być opodatkowany stawkami podatku od nieruchomości przewidzianymi dla budynków mieszkalnych. Naczelny Sąd Administracyjny...
2001 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości, uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia 4 maja 2001 r...

SA/Sz 1248/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-11-25

w ewidencji przebiegu pojazdu 950 km x 0,25 zł/, oraz czynszu najmu nieruchomości w kwocie 2.000 zł. Kwotę podatku należnego od powyższej raty czynszu dzierżawionego...
z działalnością, a jaki nie., W tej sytuacji brak jest podstaw do przyjęcia, iż najem samochodu nieruchomości oraz dzierżawa samochodu podlegają opodatkowaniu podatkiem...

SA/Sz 2018/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-12-04

przez nabywcę nieruchomości nieprawdziwego oświadczenia co do występowania warunków do zastosowania takiej obniżonej stawki podatku VAT dowiedziała się od niego...
z tej sprzedaży B.K. do opodatkowania swej usługi podatkiem VAT zastosowała stawkę obniżoną w wysokości 7 procent na podstawie oświadczenia nabywcy nieruchomości...

SA/Sz 1728/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-11-08

1. Faktury, które dokumentują sprzedaż nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego, nie są podstawą do obniżenia podatku należnego., 2. Wymogi formalne stawiane...
w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. uznała zarzuty odwołującej się Spółki w przedmiocie określenia podatku należnego od usługi wynajmu nieruchomości za słuszne., Usługa najmu...

SA/Sz 94/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-04-12

/Dz.U. nr 9 poz. 31/ ustalił wymiar podatku od nieruchomości dla PHU 'P' w W. za okres od dnia 1 sierpnia 1991 r. do dnia 31 grudnia 1991 r., w wysokości 57.745.700 zł...
, zarzucając jej naruszenie prawa materialnego przez ustalanie zobowiązań w zakresie podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 1991 r...
1   Następne >   +2   +5   7