Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1070/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-06

wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku - oddala skargę. Uchwałą (...) z 20 czerwca 2000 r. Kolegium Regionalnej...
od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku. Jako podstawę prawną wskazano art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach...

SA/Rz 342/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-07

tej normy zwolnienie od podatku od nieruchomości, nie wprowadza żadnych ograniczeń co do zakresu tych zwolnień., 3. Skoro ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 3 uchwały Rady Gminy w J.-R. z 29 grudnia 1999 r., (...), dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości - uchyla...

SA/Rz 785/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-12-08

.' S.A. w J. - odmówił zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1995-1996 w kwocie 931.980,10 zł. Jako podstawę prawną podano m.in. art. 29 ustawy z dnia 19 grudnia...
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. W uzasadnieniu zaś stwierdzono, że Spółka prawidłowo wyliczyła podatek od nieruchomości...

SA/Rz 542/02 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-01-31

do określania wzorów formularzy podatkowych: deklaracji na podatek od nieruchomości i wykazu nieruchomości, o jakich mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia...
formularzy /według załączników do uchwały/ 'wykaz nieruchomości i 'deklaracja na podatek od nieruchomości za dany rok' ustalonych uchwałą z dnia 28 grudnia 2000 r...

SA/Rz 2245/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-23

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Spółki (...) na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenie i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości - oddalił skargę...
. Spółka zwróciła się o stwierdzenie nadpłaty i zwrot nienależnie - jej zdaniem - zapłaconego podatku od nieruchomości za okres od 1.05.1999 r. do 31.12.2000 r. w kwocie 800,44...

SA/Rz 780/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-09-30

Podstawę opodatkowania budowli dla celów podatku od nieruchomości do 31 grudnia 1996 r., to jest do dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...
. z dnia 5 maja 1997 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości - oddala skargę. Zakład Energetyczny S. A. w R. pismem z dnia 31.12.1996 r. poinformował Urząd Miasta...

SA/Rz 787/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-12-11

w podatku od nieruchomości - oddala skargę. W dniu 15 listopada 1996 r. Cukrownia 'R.' S.A. złożyła w Urzędzie Miasta i Gminy w R. skorygowane deklaracje w sprawie...
podatku od nieruchomości za 1995 r. i 1996 r. Do deklaracji dołączyła zestawienie posiadanych nieruchomości i należnego jej zdaniem podatku od nieruchomości, wykazując nadpłatę...

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

./ oraz art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim /Dz.U. nr 140 poz. 938 ze zm./ miał obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości według stawek...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 - skargę oddala. Pismem z dnia 14 kwietnia 2000 r. - Oddział Okręgowy w Rz. NBP - zwrócił...

SA/Rz 235/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-06-25

w podatku od nieruchomości, w części oznaczonej w par. 1 pkt 3, 5, 6 i 7. Brzmienie powyższych zwolnień było następujące:, 'Zwalnia się od podatku od nieruchomości...
wprowadzone przez Radę Gminy S. zwolnienia dotyczą wprawdzie przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, równocześnie odnosząc je do określonej kategorii podatników...

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

Zwolnienie przewidziane w art. 27 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65 poz. 385/ nie obejmuje podatku od nieruchomości w sytuacji...
. Prezydent Miasta Rz. odmówił dokonania zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996-1999, podając w uzasadnieniu, że z przedstawionych przez Politechnikę Rz. umów...
1   Następne >   3