Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1386/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-01-28

Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym i nie jest uzależniony od dochodów uzyskiwanych z nieruchomości., Do uiszczania podatku od nieruchomości zobowiązany...
. decyzją z dnia 25 lutego 1991 r. ustalił Henrykowi Cz. podatek od nieruchomości za 1991 r. w kwocie 5.634.000 zł. Henryk Cz. posiada nieruchomość położoną w Cz. składającą...

I SA/Po 910/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-13

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z zarządem miasta skutkuje po stronie najemcy powstaniem obowiązku w podatku od nieruchomości /art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12...
od nieruchomości za rok 1996 w kwocie 150,10 zł, płatny w ratach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej., Podatek naliczono od nieruchomości dzierżawionej...

SA/Po 2275/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-08

O zagrożeniu egzystencji podatnika uzasadniającej zastosowanie zaniechania poboru wymierzonego podatku od nieruchomości można byłoby mówić jedynie wtedy...
niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 ze zm./ odmówiono J.A. zaniechania poboru podatku od nieruchomości za 1994 r. wymierzonego...

I SA/Po 1269/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-06-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G.-W. z dnia 18 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1997 r. - oddala skargę. Wójt Gminy D. decyzją z 8...
Uchwały (...) z dnia 20 grudnia 1996 r. Rady Gminy D. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 1997 rok, ustalił Krystynie T. podatek od nieruchomości...

I SA/Po 788/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-01-15

budowli podatkiem od nieruchomości nie mają wpływu nie tylko odpisy amortyzacyjne, ale podstawa powinna być zaktualizowana o wskaźnik przeliczeniowy środka trwałego /budowli...
, to dla celów ustalenia podstawy opodatkowania ,w podatku od nieruchomości należy sięgać do znaczenia określonego w rozporządzeniach ministra finansów w sprawie amortyzacji...

SA/Po 1346/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-27

notarialnego dotyczącego nabycia tej części nieruchomości. Decyzją z 23.5.1991 r. Prezydent Miasta wymierzył L. i Cz. małżonkom Sz. podatek od nieruchomości za 1991 r...
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości za grunt /1.100 zł/ i wymierzyło...

SA/Po 1306/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-06-04

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości nie jest treść pozwolenia budowlanego ani pierwotne przeznaczenie budynku, lecz wyłącznie sposób jego wykorzystywania. Naczelny...
podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy W. (...); (...). Barbara E. jest właścicielką działki gruntu o pow. 495 m2 we wsi U., gmina...

SA/Po 3225/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, nie może być utożsamiane jedynie z działalnością faktyczną., 2. Podatek od nieruchomości w swojej konstrukcji nie nawiązuje do efektów...
ekonomicznych uzyskiwanych przez jej wykorzystywanie. oddala skargę w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości. Wójt Gminy L. decyzją z 28 września 1995 r...

SA/Po 1141/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-17

Osoba uprawniona do korzystania - na podstawie Karty Nauczyciela - ze szkolnej działki gruntu zobowiązana jest do płacenia podatku od nieruchomości na podstawie art. 2...
. o samorządzie terytorialnym i przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31/ dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na rok...

I SA/Po 1939/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-10-26

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z.-G. z dnia 26 sierpnia 1999 r. (...) i w przedmiocie podatku od nieruchomości , I. stwierdza nieważność decyzji...
podatku od nieruchomości za rok 1998;, II. uchyla decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z.-G. z dnia 26 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia wysokości...
1   Następne >   +2   +5   9