Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 983/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-23

W latach 1993-1996 za podstawę opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości przyjmowano ich wartość początkową brutto ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 16 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od nieruchomości za lata 1993-1996 - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją...

SA/Lu 2352/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-10-16

określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i tylko w granicach określonych w tym przepisie., Zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności...
od nieruchomości w kwocie 102 zł za 1995 r. W uzasadnieniu swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze podało, że wysokość podatku obliczona została przy uwzględnieniu...

I SA/Lu 882/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-02-28

uchwały nr LV/3 24/02 Rady Miejskiej w Z. z 14 sierpnia 2002 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy...
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Z. Zmiany te polegają na dodaniu nowego par. 2a, o następującej treści:, 'par. 2a. 1...

SA/Lu 1436/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-04-25

i Gminy ustalającej dla Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' podatek od nieruchomości za 1991 r., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Kolegium Odwoławcze podało...
, iż Gminna Spółdzielnia w 1991 r. zadeklarowała podatek od nieruchomości w kwocie 199.632.600 zł i w przewidzianym terminie podatek uiściła., Przeprowadzona przez Urząd Kontroli...

I SA/Lu 971/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-19

od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., Organ I instancji odmówił uwzględnienia wniosku stwierdzając, że strona...
. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji...

SA/Lu 1007/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-02-23

Niewywiązanie się podatnika z obowiązku poinformowania organu podatkowego o wszelkich zmianach mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, jak również odmowa...
wypełnienia i podpisu nowego formularza wykazu nieruchomości upoważnia organ podatkowy do dokonania wymiaru tego podatku w oparciu o dane wynikające z wcześniej złożonego...

I SA/Lu 735/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-11

. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1997 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 25 czerwca 1997 r., (...), wydaną na podstawie art. 138 par. 1 Kpa...
Burmistrza Miasta i Gminy P. z 27 lutego 1997 r. (...), ustalającej podatek od nieruchomości za 1997 rok w wysokości zł 5.182,50 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B...

I SA/Lu 781/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-12

. przez odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu nieruchomości z dnia 30 grudnia 1996 r., podczas gdy umowa kupna sprzedaży udokumentowana aktem notarialnym...
. Jako dowód władania nieruchomością skarżący dołącza dowód zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie tej nieruchomości począwszy od 1 stycznia 1997 r...

I SA/Lu 682/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-19

1997 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1997 r. - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z 18 czerwca 1997 r. (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
iż panu Ryszardowi Z. ustalono łączne zobowiązanie pieniężne na 1997 r. z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 235,65 zł w tym za: budynek mieszkalny o pow. 40 m2...

I SA/Lu 904/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-16

, iż opłaty za energię elektryczną, podatek od nieruchomości za listopad i grudzień 1995 r. uiścił podmiot będący dzierżawcą nieruchomości tj. Spółka Akcyjna 'T. G.' w L. Powyższe...
. stwierdzająca fakt obciążenia należnościami za listopad 1995 r. /za czynsz oraz podatek od nieruchomości/ Spółki Akcyjnej 'T. G.' w L. Organy podatkowe stwierdziły...
1   Następne >   +2   6