Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 304/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-27

. - zwalniał od opłaty targowej 'osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi...
się, iż nie podlegał obowiązkowi w zakresie opłaty targowej bowiem był podatnikiem podatku od nieruchomości - Kolegium, po przytoczeniu treści art. 15 ust. 1 i art. 16...

I SA/Ka 1129/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-25

1. Decydujące znaczenie dla bytu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ma fakt istnienia po stronie oznaczonego podmiotu jednego z tytułów prawnych...
do nieruchomości, wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, w tych ramach między innymi fakt...

I SA/Ka 574/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-01-25

1. Decydujące znaczenie dla bytu obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ma fakt istnienia po stronie oznaczonego podmiotu jednego z tytułów prawnych...
do nieruchomości, wskazanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, w tych ramach między innymi fakt...

I SA/Ka 1055/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-05

Namioty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Decyzją z dnia 15 grudnia 1999 r. powołując się na art. 207 i art. 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
i Krzysztofowi H. opodatkowania namiotu podatkiem od nieruchomości., W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy w pierwszej kolejności przedstawił ustalony w sprawie stan...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

podatkowy w podatku od nieruchomości, czy inny podmiot korzystający z gruntu., 2. Ewidencja budynków i gruntów /art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne...
Odwoławczego w K. z dnia 31 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Zaskarżoną decyzją Samorządowe...

SA/Ka 1913/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-11-06

Podziemne wyrobisko górnicze nie jest nieruchomością w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zakładów Górniczo-Hutniczych 'B.' w B. na decyzję Samorządowego...

I SA/Ka 24/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-11

, że podatek od gruntu przynależnego do tego obiektu ciąży na właścicielu nieruchomości, tj. właścicielu placu targowego. Podatek od nieruchomości na obiekt - stragan naliczony...
przy tym, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż uiszcza go od nieruchomości położonej w Centrum Handlowo-Usługowym w M. w związku z czym nie podlega obowiązkowi uiszczenia...

SA/Ka 1966/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-05-19

Budynek letniskowy - dla celów podatku od nieruchomości - nie nabywa charakteru budynku mieszkalnego przez fakt czasowego w nim zamieszkiwania. oddala skargę. Decyzją...
Wójta zawartą w nakazie płatniczym wymierzono K. i K. małżonkom K. podatek od posiadanej przez nich w M. nieruchomości o powierzchni 600 m2 i znajdującego...

SA/Ka 930/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-10-21

Umowa cywilnoprawna przenosząca obowiązek płacenia podatku od nieruchomości z właściciela na dzierżawcę gruntu nie wywiera skutków w zakresie obowiązków...
publicznoprawnych, w szczególności nie powoduje przeniesienia na dzierżawcę wynikającego z ustawy obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

SA/Ka 965/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-11-04

Zróżnicowanie przez radę gminy wysokości stawek podatku od nieruchomości w oparciu o kryterium podmiotowe /zamieszkanie na terenie gminy bądź poza nią/ nie narusza...
W. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 1992 r., w której określono jako przedmiot opodatkowania grunt o powierzchni 9.700 m2 oraz ustalono wysokość podatku na kwotę...
1   Następne >   +2   +5   8