Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 348/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-08-14

od podatku od nieruchomości - oddala skargę. W dniu 28 grudnia 2001 r. Rada Miasta i Gminy M. podjęła - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
./ - uchwałę nr 115/III/2001 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości., W par. 1 i par. 2 uchwały Rada zwolniła od podatku nieruchomości będące we władaniu niektórych...

I SA/Gd 1651/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-11

ze zm./, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Jana L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w (...) z dnia 28 sierpnia 1997 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 29 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia...

SA/Gd 594/92 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1992-06-03

Uchwała rady gminy zwalniająca od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne nie jest generalnym zwolnieniem od podatku, naruszającym zasadę powszechności opodatkowania...
., Zwolnienie /stawka podatku '0'/ od budynków mieszkalnych lub ich części nie zwalnia od podatku od nieruchomości w ogóle, lecz jedynie od nieruchomości stanowiących...

I SA/Gd 389/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-06-20

od nieruchomości. Zakwestionowany przepis zwolnił od podatku nieruchomości położone na terenie gminy, będące w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji., Sąd uznał skargę...
poz. 145, dotyczący zwolnienia od podatku od nieruchomości takich podmiotów, jak: Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, Rejonowa Komenda Policji i Kolumna Transportu...

I SA/Gd 1816/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-10

SA w Ch. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 3 lipca 2002 r.(...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do kwietnia 2002 r...
w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2002, w której część budynków i gruntów zakwalifikowano jako 'pozostałe budynki i grunty', w rozumieniu ustawy o podatkach...

SA/Gd 758/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-11-17

Podatkiem od nieruchomości powinien być obciążony posiadacz samoistny, faktycznie władający nieruchomością i osiągający przychody z tego tytułu /art. 2 pkt 1 ustawy...
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 24...

I SA/Gd 434/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-05

od podatku określone kategorie nieruchomości, zaś w ustępie 2 dał radom gmin możliwość wprowadzania innych zwolnień od podatku., Wykładnia przepisów art. 5 ust. 2...
, może jednocześnie niektóre kategorie nieruchomości zwolnić od podatku w całości. Skoro zwolnienie może być całkowite, nie ma podstaw do przyjęcia, by rada gminy nie mogła uchwalić...

I SA/Gd 311/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-08-29

ze zm./, nie mogą być zatem podstawą w zakresie ustaleń odnoszących się do osoby podatnika, tj. osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości...
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Każdy z tych podmiotów odpowiada za podatek od tej części nieruchomości, którą faktycznie włada. Stan faktyczny, Spółdzielnia...

I SA/Gd 399/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-10-13

94 organ określił zaległość podatkową w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r. w kwocie 65,90 zł. Natomiast w nakazie nr 95 określił nadpłatę w podatku...
obciążeń współwłaścicieli za poszczególne rodzaje i powierzchnie nieruchomości oraz ich wpłat, aby ustalić, kto i z jakiego tytułu uiszczał podatki., Samorządowe Kolegium...

I SA/Gd 1058/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-17

od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Naczelny Sąd...
stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   12