Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 35/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-14

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym - art...
. określił skarżącemu Miłosławowi D. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nieruchomości w dniu 9 lipca 1999 r. w wysokości 4.080,30 zł oraz odsetki...

SA/Bd 605/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-04-24

Z podatku od nieruchomości zwolnione są nieruchomości wymienione w decyzji wojewody o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej oraz nieruchomości niewymienione...
lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony w stosunku do tego zakładu między innymi z podatków. Zdaniem skarżącego powyższe unormowanie oznacza, że każda nieruchomość...

SA/Bd 1138/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-18

szereg nieprawidłowości. Polegały one między innymi na zaniżeniu przychodów o wartość umorzonych zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku od nieruchomości, podatku...
zapłaciła należności publicznoprawne obciążające podatnika Marka K. Na łączną kwotę 1.081.208,02 zł składały się: składki ZUS - 869.741,10 zł, podatek od nieruchomości...

SA/Bd 2265/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

podatkiem dochodowym, jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie nastąpiło ono w wykonywaniu działalności gospodarczej...
lit. 'a', to podatek należny od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminu określonego w tym przepisie wraz...

SA/Bd 1271/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-17

W postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która z dniem 1 stycznia 1999 r. przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa...
nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi Ewy W. i Grzegorza N. na decyzję Wojewody K.-P...

SA/Bd 201/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

lasów, gruntów i innych nieruchomości oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są ich współposiadaczami w rozumieniu przepisów dotyczących podatku leśnego' /art. 60...
Objęcie gruntu planem urządzenia lasu nie przesądza, iż grunt ten podlega podatkowi leśnemu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2003 r. sprawy...

SA/Bd 2127/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-18

W świetle przepisu par. 50 ust. 4 pkt 5 lit. 'b' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./ faktura wykazująca wartość wykonanych usług w kwocie niezgodnej ze stanem faktycznym nie stanowi...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku...
zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym ze sprzedaży w 1998 roku lokalu mieszkalnego w kwocie 2.700 zł, wysokość zaległości podatkowej w kwocie 2.700 zł oraz wysokość...