Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

zasad gospodarki finansowej instytucji filmowych /Dz.U. nr 9 poz. 67/ nie można uznać za podstawę zwolnienia instytucji filmowych od podatku od nieruchomości w rozumieniu...
(...) z dnia 27 października 1993 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r. Decyzją Prezydenta Miasta Ł. z dnia 20 września 1993 r. /nr Fn. 3240-18/93...

SA/Bk 179-180/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-12-07

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podatku od nieruchomości w części warunkującej prawo do zwolnienia od tego podatku nieruchomości stanowiących własność rencistów...
ustalonego podatku, jeżeli nieruchomości te nie są wynajęte lub wydzierżawione innej osobie oraz nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a ich właściciele...

SA/Bk 953/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-11-15

symbolem Lz podlegają podatkowi od nieruchomości na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
Odwoławczego w S. z dnia 12 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie ustalenia zaległości w podatku od nieruchomości - skargę oddala. Wójt Gminy R.-T. decyzją z dnia 14 maja...

SA/Bk 1311/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-21

Odwoławczego w S. z dnia 17 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie określenia podatku od nieruchomości za okres od lutego 1998 r. do maja 1999 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
. wysokość zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za 1998 r. - za okres od lipca do grudnia /6 miesięcy/ w kwocie 27.177,50 zł oraz należne odsetki na dzień wydania...

SA/Bk 292/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-14

nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Z. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok - oddala skargę. Zaskarżoną uchwałą, wydaną...
stawek podatku od nieruchomości na 2000 rok, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. postanowiło uznać, iż ww. uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa...

SA/Bk 353/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-07

. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze...
tylko w przypadku całkowitego zwolnienia wskazanych tam przedmiotów opodatkowania., Strona skarżąca podkreśla, że w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, stosowanych...

SA/Bk 940/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-07-02

jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej jest podmiotem podatku od nieruchomości, a nie jej wspólnicy jako osoby fizyczne., 2. W sytuacji gdy spółka cywilna...
. obejmujący I i II ratę podatku od nieruchomości za 1996 r., a drugi z dnia 6 grudnia 1996 r. obejmujący III i IV ratę podatku od nieruchomości za 1996 r. Do każdego...

SA/Bk 1350/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-10

określonych w rozporządzeniach cena nabycia budowli, koszt jej wytworzenia lub jej wartość rynkowa., Z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli...
/Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ sformułowanie 'chociażby były one całkowicie zamortyzowane'. skargę oddala w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata...

SA/Bk 1056/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-11-10

odmowy zwrotu podatku od nieruchomości za lata 1993-1996. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga nnie mogła być uwzględniona., Sąd nie zgadza...
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości spółki powstałej w wyniku...

SA/Bk 1545/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-11-27

jej na potrzeby prowadzonej już działalności gospodarczej ze względu na stan nieruchomości wyłącza możliwość zastosowania stawek podatku od nieruchomości określonych dla budynków...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 2.12.1996 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z 2 grudnia 1996 r...
1   Następne >   +2   5