Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VI SA 19/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-18

nieruchomością użytkowaną przez szkołę, który w myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm...
./ jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeżeli nie ma on statusu szkoły lub placówki publicznej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o systemie oświaty., 2. Odmówić udzielenia...

FPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-02

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1997 r. grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy, podlegające podatkowi od nieruchomości, są z mocy prawa związane...
Spółki Węglowej S.A. w T. od decyzji Wójta Gminy G.-Z. z dnia 11 sierpnia 2000 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za lata 1999 i 2000, wysokości...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U....
w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 21 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...

FPK 4/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-25

Posiadacz lokalu nie wyodrębnionego prawnie, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podatnikiem podatku...
od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny...

FPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

Podziemne wyrobisko górnicze podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia braku nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1994 -1998 po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 1999r., na posiedzeniu jawnym, pytania...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
z odwołania Politechniki Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 1 marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r...

FPK 8/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-11-05

2001 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ budowlę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, według zasad określonych w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 5 ust. 1 pkt...

FPK 4/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-29

Podziemne wyrobisko górnicze podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w świetle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
Kopalni Węgla Kamiennego 'B.' S.A. w B. od decyzji Wójta Gminy P. dnia 22 września 1998 r. (...) odmawiającej zwrotu podatku od nieruchomości od wyrobisk górniczych za lata...

FPK 4/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-07-01

lokalnych /Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84/ jednoznacznie w art. 2 ust. 1 stanowi, że podatnikami w podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki...
dotychczasowego postępowania administracyjnego nie dokonano pewnych i jednoznacznych ustaleń faktycznych w zakresie określenia podmiotu podatku od nieruchomości /osoby...

FPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na mocy art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
z odwołania Nadleśnictwa S. od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia 18 stycznia 1996 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   8