Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 wraz z odsetkami za zwłokę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
podatku od nieruchomości za lata 2015 -2019 wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wyliczonej na dzień wydania niniejszej decyzji i w tym celu określono przybliżoną...

I SA/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-13

w podatku od towarów i usług oraz w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że wprawdzie majątek nieruchomy i ruchomy jest znaczny, lecz jest zabezpieczony na poczet innych...
., i kwiecień 2019 r. oraz zaległości w podatku od nieruchomości (s. 18 decyzji organu, I instancji). W powyższych okolicznościach w pełni zasadne było stanowisko organów...

I SA/Bk 29/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

i określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r. w miejsce zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego...
) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r. w wysokości 94.116 zł (a także odsetki za zwłokę od tego zobowiązania...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
w W. (dalej Strona, Skarżąca, Spółka) przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług, przybliżone kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty...

I SA/Lu 597/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-02-16

zabezpieczenia o wskazanych numerach na podstawie wydanej przez siebie decyzji z dnia 14 lipca 2020 r., określającej w podatku od towarów i usług prawidłową, przybliżoną...
kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wraz z odsetkami za marzec i lipiec 2015 r. oraz przybliżoną kwotę podatku podlegającego...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług...
. nr [...] określającą wobec Przedsiębiorstwa A Sp. z o.o. w M. (dalej: Spółka, strona, skarżąca) przybliżoną kwotę zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2018 r. w wysokości...

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

'[...]' , nr '[...]' w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń...
na majątku podatnika przybliżonych kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za styczeń, marzec-czerwiec, sierpień-październik i grudzień 2012 r. w łącznej wysokości...

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec-wrzesień 2016 r. oddala skargę. Spółka A z siedzibą w W. (dalej jako strona, Spółka, podatnik, skarżąca) wniosła...
określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec-wrzesień...

I SA/Po 736/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-12

w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2018 r. do grudnia 2020 r. oraz dokonania zabezpieczenia na majątku oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] decyzją...
z [...] maja 2021 r., nr [...], określił W. S. (dalej jako: 'podatnik' lub 'skarżący') przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług...

I SA/Łd 920/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-16

kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2020 r. oraz przybliżonych kwot odsetek za zwłokę, a także zabezpieczenia na majątku Spółki wykonania ww...
Celno-Skarbowego w P (dalej także: 'NUS') z [...] r. z dnia [...] r. w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   4