Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015-2019 wraz z odsetkami za zwłokę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
podatku od nieruchomości za lata 2015 -2019 wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wyliczonej na dzień wydania niniejszej decyzji i w tym celu określono przybliżoną...

I SA/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-13

w podatku od towarów i usług oraz w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że wprawdzie majątek nieruchomy i ruchomy jest znaczny, lecz jest zabezpieczony na poczet innych...
., i kwiecień 2019 r. oraz zaległości w podatku od nieruchomości (s. 18 decyzji organu, I instancji). W powyższych okolicznościach w pełni zasadne było stanowisko organów...

I SA/Lu 261/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

postępowania egzekucyjne, dotyczące zaległości wobec innych niż Skarb Państwa wierzycieli (Gminy Ludwin - zaległości w podatku od nieruchomości dochodzone na podstawie tytułu...
Administracji Skarbowej z dnia 11 marca 2022 r. nr 0601-IEW.4253.16.2021 w przedmiocie zabezpieczenia wykonania zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz określenia...

I SA/Sz 398/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-28

podatnikami podatku od towarów i usług) przenieśli prawo do użytkowania nieruchomości, miało na celu odliczenie podatku VAT i uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...
. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonych kwot zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku VAT za okresy od stycznia do grudnia 2020 r. wraz z odsetkami za zwłokę...

I SA/Gd 1119/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

. z o.o. i na rzecz A. B. G.', - Skarżąca nie posiada nieruchomości,, - Skarżąca posiada zaległość w podatku od towarów i usług za 2021 r. w kwocie zaledwie 288 zł, podczas...
kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2019 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...

I SA/Gd 1120/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

rzekomo wykonywanych na rzecz G. Sp. z o.o. i na rzecz A. B. G.', - Skarżąca nie posiada nieruchomości,, - Skarżąca posiada zaległość w podatku od towarów i usług za 2021 r...
kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do marca i od sierpnia do października 2020 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku 1. uchyla...

I SA/Gd 1121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

nie posiada nieruchomości,, - Skarżąca posiada zaległość w podatku od towarów i usług za 2021 r. w kwocie zaledwie 288 zł, podczas gdy w okresie objętym kontrolą celno...
kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od czerwca do grudnia 2021 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...

I SA/Bk 29/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

i określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r. w miejsce zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego...
) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r. w wysokości 94.116 zł (a także odsetki za zwłokę od tego zobowiązania...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
w W. (dalej Strona, Skarżąca, Spółka) przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług, przybliżone kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty...

I SA/Łd 543/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-30

przybliżonych kwot zobowiązań w podatku VAT za listopad i grudzień 2018 r. oraz przybliżonych kwot odsetek za zwłokę a także zabezpieczenia na majątku Spółki wykonania ww...
kwoty zobowiązań w podatku od towarów i usług za miesiące listopad-grudzień 2018 r. oraz przybliżone kwoty odsetek za zwłokę a także zabezpieczenie na majątku Spółki...
1   Następne >   +2   6