Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I SA/Op 154/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-05-17

od nieruchomości za 2012 r., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1848/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r...
., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1847/13 w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r., wyrok Naczelnego...

I SA/Rz 639/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2008r., pismem z dnia z 12 grudnia 2008r. wezwał Spółkę do złożenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących stanu...
. nie udzieliła wyjaśnień w zakresie posiadanych budowli, będących przedmiotem podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu podano, iż strona nie wypełniła w zakreślonym terminie...

I SA/Rz 399/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-09-14

sprawy wynika, że organ podatkowy I instancji w toku postępowania podatkowego w sprawie określenia 'A' S.A. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2008r...
administracji architektoniczno - budowlanej są obowiązane przekazać organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości, bez dokumentacji szczegółowej...

I SA/Rz 653/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-08

I instancji w toku postępowania podatkowego w sprawie określenia A. S.A... zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2007r. wezwała w dniu 16 listopada 2010r...
podatkowego w podatku od nieruchomości., W zażaleniu na powyższe postanowienie Spółka zarzuciła naruszenie art. 262 Ordynacji stwierdzając, że przepis ten nie może być podstawą...

I SA/Rz 634/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-27

przez A. S.A. nie mogła stanowić podstawy do nałożenia na Spółkę kary porządkowej. Ponadto wskazano, że na podatnika podatku od nieruchomości nie można nakładać żadnych...
jej doręczone po wszczęciu przez Wójta Gminy postępowania podatkowego w celu określenia A. S.A. zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za 2008r., Zgodnie z art. 155 § 1...

II FZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

/Wa 1773/05 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę strony na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r...

III SA/Wa 1134/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

nieważności decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości za lata 1971-2008, zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku z dnia 27 maja 2013 r. w terminie miesiąca od otrzymania...
się co prawda decyzje o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2006-2007 oraz decyzje...

II FSK 888/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 1134/16 w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SAB/Wa 53/13 oddala skargę kasacyjną.

II FZ 11/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

zaległości w podatku od nieruchomości za 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 marca 2007 r. oddalił skargę kasacyjną złożoną w niniejszej sprawie., W dniu 23...
/Wa 1774/05 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 5 maja 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku...

I SO/Bk 2/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-26

Wniosek K. T. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w B. grzywny w związku z nieprzekazaniem Sądowi w terminie odpowiedzi na skargę na decyzję z dnia [...].10.2008 r., nr [...] wraz z aktami sprawy p o s t a n a w i a oddalić wniosek.
1   Następne >   +2   5