Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

I SA/Sz 528/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-21

[...] lipca 2022 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2018 -2021 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium...
nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2018 - 2021 utrzymało w mocy zaskarżona decyzję., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że Organ I instancji po wszczęciu...

IV SA/Po 289/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

'. Jak podano - głównym argumentem podwyżki cen za dostarczanie wody o 0,08 zł był fakt płacenia przez [...] Sp. z o. o. podatku od nieruchomości. W ocenie Rady podatek...
podatek od nieruchomości jest marginalnym czynnikiem kształtującym cenę wody i ścieków. Skoro wysokość obciążającego spółkę podatku od nieruchomości wzrosła, a jak wynika...

IV SA/Wa 2287/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-03

. na kwotę: 1673,00 zł za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych...
trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej...

II SA/Rz 1243/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-07

na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, dokumentów składanych w celu...
z urzędu oraz pozyskanych od innych organów (np. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków...

II SA/Ol 507/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-16

. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę...
terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie...

II FSK 1055/05 - Wyrok NSA z 2006-08-25

w S. z dnia 16 lutego 2005 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że decyzją z dnia 17 listopada 2004 r., (...), Wójt Gminy W. ustalił Grażynie F. i Andrzejowi F. podatek od nieruchomości za grunty pod jeziorem...

IV SA/Wa 3615/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

w użytkowaniu wieczystym Pana J. S. i Pana T. S. - wspólników [...] w B.,, 2) wniesienia opłat tytułem podatku od nieruchomości za nieruchomość zajętą przez rzekę B. za cały okres...
opłat tytułem podatku od nieruchomości za okres od 1998 r. do 2014 r. za grunt o powierzchni [...] ha, ze wskazaniem stawki podatku w zł za m2 za grunty związane...

II SA/Rz 1332/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-19

śmieci - 100 zł (za dwa miesiące), podatek od nieruchomości - 136 zł, odpady komunalne - 120 zł (rocznie)., Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:, Instytucja prawa...
). Majątek wymienionych to dom o pow. 74 m.kw. oraz nieruchomość o pow. 0,08 ha, zaś dochody to: otrzymywane przez córkę alimenty (500 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł...

II SA/Rz 743/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-22

telekomunikacyjne, 14,08 zł - koszt ubezpieczenia domu i gospodarstwa domowego, 14,66 zł - podatek od nieruchomości (dwie ostatnie kwoty w rozliczeniu za poszczególne...
(którego jest współwłaścicielem w 11/12 części). Na jej majątek składa się także nieruchomość rolna o pow. 1,89 ha (w której prawie własności posiada udział wynoszący 11/12...

IV SA/Po 374/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-12

prowadziłoby do pobrania podatku, np. od nieruchomości, w kwocie wyższej lub niższej, niż wynikałoby to z uchwały rady gminy. W literaturze można spotkać się z poglądem...
, że m.in. podatek od nieruchomości nie może być zaokrąglany z uwagi na to, że ma stawki ustalane w groszach (por. L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz...
1   Następne >   +2   +5   +10   20