Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II FSK 2343/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. postanawia wniosek J. C...
podatku od nieruchomości za 2016 r., W skardze kasacyjnej skarżący zawarł kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II FSK 2923/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

w sprawie ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 11 lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r...
podatku od nieruchomości za 2011 r., Od ww. wyroku skarżąca złożyła skargę o wznowienie postępowania sądowego., Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK...

II FSK 895/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

podatku od nieruchomości za 2004 r. oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 31 stycznia 2006 r., I SA/Wr 1222/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
oddalił skargę Pelagii R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 20 maja 2004 r., (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r...

I SA/Sz 483/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-08-13

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i G. p o s t a n a w i a: stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania...
na uchwałę Rady Miejskiej w L. z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXXII/211/2012 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku...

II GSK 482/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

z tytułu podatku od nieruchomości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w G. do ponownego rozpoznania...
ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w następującym stanie sprawy...

II FW 11/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia : wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...
w sprawach dot. nieruchomości przy ul. K. 110'. Pismo to zostało potratowane jako wniosek o wyłączenie sędziów i referendarzy WSA w Gliwicach, którzy na zarządzenie...

II FW 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości postanawia wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu do rozpoznania wniosku...

I SA/Wr 147/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

we W. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: odmówić przekazania sprawy. W piśmie z dnia 18.02.2013 r. strona...

I SA/Łd 445/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-16

podatku od nieruchomości postanawia: przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. Pismem z 6 marca 2013 r. A sp. z o.o. B z siedzibą...
we W., skierowała do tutejszego Sądu skargę na interpretację Prezydenta Miasta P, z [...]r., w przedmiocie podatku od nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

I SA/Wr 149/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

we W. z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: odmówić przekazania sprawy. W piśmie z dnia 18.02.2013 r. strona...
1   Następne >   3