Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

I SA/Łd 6/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-17

Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia: wstrzymać wykonanie...
[...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2015 r., W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

VI SA/Wa 836/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

nieruchomości, opłacania podatków prowadzenia rozliczeń przez rachunek bankowy, dochodzenie należności)., Zatem, skoro w ocenie zarządcy nieruchomości otrzymywane wynagrodzenie...
Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia licencji zarządcy nieruchomości oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r...

VI SA/Wa 202/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

zawarcia transakcji, gdyż np. niektóre ceny transakcyjne przyjęte do obliczeń zawierały podatek VAT. Dodatkowo ceny niektórych nieruchomości wykorzystanych w procesie...
wykonane przy sporządzaniu na zlecenie Starostwa Powiatowego w [...] opracowań: z 17 września 2014 r. oraz z 2 marca 2015 r. pn. 'Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości...

VI SA/Wa 362/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-14

na czynności szacowania nieruchomości złożyli E. i F. M. zarzucając rzeczoznawcy majątkowemu:, 1) zamieszczenie wyciągu z operatu szacunkowego, który nie spełnia swojej funkcji...
i roli,, 2) sporządzenie opisu szacowanej nieruchomości na str. 7 operatu szacunkowego niezgodnie z aktualnym stanem - z pominięciem istnienia w jej sąsiedztwie zabudowy...

VI SA/Wa 592/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-10

towarzyszących procesowi inwestycyjnemu;, 6) skarżący wyjaśnił, że fakt nieuwzględnienia przy wycenie nieruchomości podatku VAT w operacie szacunkowym z [...] stycznia 2010 r...
w przedmiotowej sprawie materiale dowodowym., Odnosząc się do wyjaśnienia rzeczoznawcy majątkowego, że fakt nieuwzględnienia przy wycenie nieruchomości podatku VAT w operacie...

II GSK 1881/15 - Wyrok NSA z 2016-12-08

rzeczoznawcy majątkowemu A. Z. (skarżący) naruszenie przepisów prawa przy określaniu wartości nieruchomości położonej przy ul. Ch. [...] w W. (działka ewidencyjna...
przeznaczenia wycenianej nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy nie zbadał należycie miejscowego planu zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

VI SA/Wa 1320/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

nieruchomości 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. S. tytułem kosztów nieopłaconej...
55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23% podatku VAT. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], Minister Transportu, Budownictwa...

II GSK 541/18 - Wyrok NSA z 2022-01-20

pod zabudowę mieszkaniowo - usługową,, 2) nieruchomość (działka nr [...]) o pow. [...] m, cena transakcyjna 738 000 zł (zawierająca podatek VAT), cena jednostkowa (z VAT...
ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że skargę na czynności szacowania nieruchomości złożyli E. i F. M., zarzucając...

VI SA/Wa 344/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-15

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami oddala...
z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] wydaną w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami E.P., legitymującej się licencją zawodową...

I SA/Wa 325/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

Infrastruktury z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej pośrednikowi w obrocie nieruchomościami oddala skargę. Minister Infrastruktury...
r. i orzekł o zastosowaniu w stosunku do pośrednika w obrocie nieruchomościami M. G. kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia., Decyzja powyższa wydana została...
1   Następne >   3