Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

I SA/Po 1067/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2008r. oddala skargę...
[...].: Nr [...], w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok [...] i Nr [...] w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w roku podatkowym, ustalił R R oraz J E M...

II FSK 2081/18 - Wyrok NSA z 2020-11-25

Odwoławczego w Lublinie z dnia 10 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. 1.uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2. oddala skargę...
podatku od nieruchomości za 2013 r. i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta L. z 4 maja 2017 r. oraz umorzył postępowanie podatkowe...

III SA/Wa 2742/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

w podatku od nieruchomości za 2004 r. oddala skargę I. Stan sprawy przedstawia się następująco:, 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. (nazywane dalej: 'SKO') postanowieniem...
decyzji ustalającej zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 rok z uwagi na przedawnienie. W ocenie SKO organ pierwszej instancji błędnie przyjął...

I SAB/Po 6/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-11-04

w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy L. w sprawie podatku od nieruchomości za 2004 r. postanawia: I. umorzyć postępowanie, II. zasądza...
Odwoławczym pismo z wnioskiem o ponaglenie Wójta Gminy, by wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za rok [...]., Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem...

I SA/Gl 635/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-05

niejawnym sprawy ze skargi Spółki Cywilnej A w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości postanawia...
drugiej instancji uchylił decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] ustalającą Spółce podatek od nieruchomości na rok 2006 i przekazał Prezydentowi sprawę do ponownego...

I SA/Ke 173/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-04-12

. z [...]\ r. i umorzył postępowanie wszczęte w sprawie zawieszenia postępowania podatkowego prowadzonego w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2016., 1.2....
po nieżyjącej J. W., w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym i od nieruchomości za rok 2016 do czasu prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny...

I SA/Lu 245/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005r. p o s t a n a w i a zawiesić...
decyzję Burmistrza Miasta L. z dnia [...] w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. w kwocie 83.701,80 zł, odmówiło stwierdzenia...

I SA/Lu 246/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006r. p o s t a n a w i a zawiesić...
. uchyliło decyzję Burmistrza Miasta L. z dnia [...] w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006r. w kwocie 85.358,65 zł, odmówiło stwierdzenia...

I SA/Lu 244/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004r. p o s t a n a w i a zawiesić...
decyzję Burmistrza Miasta L. z dnia [...] w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2004 r. w kwocie 79.725,30 zł, odmówiło stwierdzenia nadpłaty...

I SAB/Gd 12/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-10-05

Kolegium Odwoławczego w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2019 rok., W piśmie z dnia 9 września 2020 r. R.K. oświadczył, że bezczynność i przewlekłość postępowania...
wskazał, że nie wnosił żadnych skarg pod sygn. akt I SAB/Gd 12/20 na bezczynność SKO w sprawie podatku od nieruchomości za 2019 rok oraz pod sygn. akt I SAB/Gd 8/20...
1   Następne >   +2   +5   +10   100