Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Wa 772/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

. jest współwłaścicielem domu rodzinnego i załączył kserokopię aktu notarialnego. 'W okresie zatrudnienia za granicą przyjeżdżał do Polski, cały czas płacił podatek od nieruchomości...
płacił podatek od nieruchomości od działek, których jest właścicielem' wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

III SA/Łd 679/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

. uzyskany przez stronę przychód nie wystarczył na uregulowanie podatku rolnego i podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania gruntów, a stan zdrowia...
nie wystarczył na uregulowanie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od wieczystego użytkowania gruntów, a stan zdrowia, jak podał skarżący uległ pogorszeniu...

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

/ jest zwolniony od podatku od nieruchomości., Przydzielenie działki do bezpłatnego użytkowania oznacza jedynie to, że z samym użytkownikiem nie wiążą się stosowne opłaty...
na rzecz Skarbu Państwa jako właściciela., Natomiast na użytkowniku ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r...

I SA/Sz 947/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-02

w łącznej wysokości [...] zł. Wskazał dodatkowo, że komornik potrąca mu 2% renty z powodu nieopłacania przez zobowiązanego podatku od nieruchomości. Ponadto wskazał, że zaciągnął...
od minimum egzystencji w kwocie [...] zł. W gospodarstwie domowym ponoszone były stałe wydatki związane z utrzymaniem w wysokości [...] zł, w tym podatek od nieruchomości...

V SA/Wa 1185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

nieruchomości gruntowej. Natomiast [...] 2016 r. wydana została decyzja Burmistrza G. M. o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za okres...
Burmistrza G. M. z [...]2016 r. tytułem podatku od nieruchomości M. S.,, • decyzja Burmistrza G. M. z [...]2016 r. tytułem wymiaru podatku od nieruchomości M. S...

V SA/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

podstawowych potrzeb życiowych. Po opłaceniu rachunków i podatku od nieruchomości, nie pozostają mu wolne środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia i zakup żywności. Nadto stan...
aktualnie miesięcznie: gaz - ok. 120 zł, woda - ok. 17 zł, energia elektryczna - ok.126 zł, podatek od nieruchomości 41 zł miesięcznie. W 2013 r. Skarżący nie korzystał z pomocy...

II FSK 1970/15 - Wyrok NSA z 2017-08-02

fizycznych, z podatku od nieruchomości oraz środków z tytułu koncesji za sprzedaż paliw stanowi 221 326,78 zł. Sankcja wynikająca z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia...
te uzyskano. Urząd Skarbowy w G. ustalił, że suma nieterminowo przekazanych kwot z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku od nieruchomości...

I SA/Ke 147/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-12

nie jest wyjaśniona sprawa wypadku. Jest także sprawa wyłączenia męża z KRUS, sprawa egzekucji, podatku od nieruchomości i wystawionych tytułów wykonawczych, Na rozprawie 12...
, egzekucji, podatku od nieruchomości czy wystawionych tytułów wykonawczych., Materialnoprawną podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia stanowi art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy...

I SA/Rz 826/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-21

o opłacaniu podatku od nieruchomości za najmowaną powierzchnię za okres od listopada 2020 r. do marca 2021 r. oraz zaświadczenie Dyrektora Szkoły potwierdzające prowadzenie...
wskazuje zatem, że działalność tego rodzaju prowadziła także przed 28 lipca 2021 r. Za okres objęty wnioskiem regulowała też podatek od nieruchomości w wysokości...

II GSK 1430/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

i podatku od nieruchomości, nie pozostają w jego dyspozycji środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia i zakup żywności. Ponadto skarżący wskazał, że jego stan zdrowia...
opłatami eksploatacyjnymi wynoszą miesięcznie: gaz - ok. 120 zł, woda - ok. 17 zł, energia elektryczna - ok.126 zł, podatek od nieruchomości 41 zł miesięcznie. Organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100