Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

gospodarczej ze zwolnienia od podatków przyznanego im przepisem art. 27 ust. 1 tej ustawy nie obejmuje podatku od nieruchomości; wyłączenie to odnosi się do opodatkowania samej...
w (...) z dnia 29 października 1999 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości. Decyzją z dnia 30.07.1999 r., (...), wydaną z powołaniem się m.in. na przepisy art. 21 par. 1 pkt 1...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U....
w sprawie z odwołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 21 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

przez niego działalności gospodarczej, nie wyłączało szkoły wyższej ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, wynikającego z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r...
z odwołania Politechniki Rz. od decyzji Prezydenta Miasta Rz. z dnia 1 marca 2002 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2003 r...

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

Zwolnienie przewidziane w art. 27 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 65 poz. 385/ nie obejmuje podatku od nieruchomości w sytuacji...
. Prezydent Miasta Rz. odmówił dokonania zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996-1999, podając w uzasadnieniu, że z przedstawionych przez Politechnikę Rz. umów...

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

opodatkowane zostały podatkiem rolnym., W celu ustalenia czy nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r...

II SA/Sz 618/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-12

. z tytułu najmu nieruchomości odprowadzali podatek od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji nie było możliwe dokładne ustalenie dochodów rodziców skarżącego...
oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby...

IV SA/Wr 82/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. Oznacza to, iż uchwała rady gminy ustalająca stawki podatku od nieruchomości staje...
na uchwale rady gminy z dnia 2 lutego 1993 r. Ustalając podatek od nieruchomości za cały 1993 rok według przyjętych stawek w tej uchwale, organ podatkowy naruszył zasadę...

IV SA/Wr 267/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-28

obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego od podstawy opodatkowania rodziców J...
. Dowód wpłaty - składka OC za samochód., 22. Zaświadczenie lekarskie - o konieczności posiadania samochodu osobowego przez J. T., 23. Pokwitowanie - wpłaty podatku...

IV SA/Wr 446/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-09

zaś sprawie opublikowany referat na temat ulg w podatku rolnym oraz od nieruchomości został napisany z wkładem pracy skarżącego określonym na poziomie 9/10. Łączna liczba...

II SA/Wa 1415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-26

majątkową rozumie się należące do skarżącego pieniądze, nieruchomości, znacznej wartości dzieła sztuki, itp., a więc wszystko, co składa się na jego majątek. Organ odwoławczy...
, w jego ocenie skromne, z których uzyskuje niewielkie przychody (opodatkowane na zasadach art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), dodając...
1   Następne >   2