Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II FNP 5/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 21 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako 'skarżąca') na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 21 marca 2014 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości...

II FNP 4/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 21 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. 1) oddala skargę...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 21 marca 2014 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r. (ww. wyrok oraz inne orzeczenia sądów...

II FNP 6/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia 21 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. 1) oddala skargę...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 21 marca 2014 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. (ww. wyrok oraz inne orzeczenia sądów...

II FNP 5/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt II FZ 474/17 oddalającego zażalenie H. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1084/14 w sprawie ze skargi H. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 8 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy sprostow...

III SA/Wr 417/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

2010 r. sygn. akt III SA/Wr 417/10 w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008...
Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008., Pismem z dnia...

I SA/Go 212/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-01-12

. sygn. akt I SA/Go 212/08 wydanego w sprawie ze skargi K.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za 2007 r., Pismem sporządzonym osobiście [...] grudnia 2015 r. skarżący wniósł do tutejszego Sądu skargę...

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

dokonał błędnej i rozszerzającej wykładni przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznając przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości za przychody...
marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...

II FNP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego...
. z dnia 18 kwietnia 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że J. D...

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

w K. z dnia 28 lutego 2002 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. postanawia odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
. Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 28 lutego 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r., Jak wynikało z akt sprawy, uzasadnienie do powyższego...

II FNP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 16 lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym...
. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych., Pismem z 15 lutego 2018 r. skarżąca wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem powyższego...
1   Następne >   2