Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II FW 3/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

od nieruchomości za 2006 r. postanawia: wskazać Wójta Gminy M. jako organ właściwy w sprawie zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1...
Kolegium Odwoławczym w Katowicach oraz Wójtem Gminy M., w zakresie właściwości organu w sprawie zwrotu oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

określające rodzaj podatku odprowadzanego od danej nieruchomości. Wójt potwierdza oświadczenia rolników o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na gruntach rolnych danej gminy...
. Charakter rolny nieruchomości potwierdza fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz coroczne decyzje o opodatkowaniu tej nieruchomości podatkiem rolnym. Uznał...

II OW 100/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

Gminy N. o przeprowadzenie szczegółowej kontroli w sprawie odprowadzanego podatku od nieruchomości właściciela działki ewidencyjnej [...] z uwagi na stwierdzone...
o przeprowadzenie szczegółowej kontroli pod kątem odprowadzanego podatku od nieruchomości jak również zgodności użytkowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania...

I OW 98/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-08

uczestniczący w sprawie wskazał, iż w złożonych informacjach w sprawie podatku od nieruchomości wnioskodawczyni każdorazowo wskazywała adres zamieszkania w I.. Na podany...
. [...] w I.. Weryfikacja dotycząca wywozu odpadów wykazała, że na dzień składania wniosku zainteresowana nie miała złożonej deklaracji na nieruchomość, której dotyczył wniosek...

I OW 149/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

od nieruchomości oraz podatku leśnego. Ponadto nie złożył on deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie ponosił z tego tytułu kosztów...
osobowych do Urzędu Gminy R. W odpowiedzi uzyskał informację, że ww. nie figuruje w rejestrze podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne i w rejestrze podatku...

I OW 208/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

podatek od nieruchomości. Nigdy nie zamierzała zameldować się u żadnego z rodzeństwa nawet tymczasowo. Z.R. nie przebywa obecnie w L., ponieważ wymaga całodobowej opieki...

I OW 122/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-25

) zaświadczenia Wójta Gminy Żytno w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości; 5) orzeczenie o niepełnosprawności B. K. wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania...
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami; 4) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Radomsku o wysokości przychodu i formie opłacanego podatku dochodowego; 4...

III OW 85/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-22

, a jedynie adresem nieruchomości, nie sposób na podstawie ww. rejestru ustalić podmiotu władającego lub gospodarującego taką nieruchomością. W kwestii zaś ustawy o podatkach...
lub użytkownika nieruchomości położonej w [...]., W uzasadnieniu Starosta [...] wyjaśnił, że w dniu 20 listopada 2020 r. wpłynęło do niego pismo Burmistrza Miasta...

I OW 165/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

nieruchomości znajdującej się w G. przy ul. [...], która pisemnie oświadczyła, że S. N. nie przebywa pod wskazanym adresem, nie jest jej znane jego miejsce aktualnego pobytu...
korzystając z udziału w płaconych przez nią podatkach, do ponoszenia kosztów udzielania jej pomocy. Tym samym zwalnia się gminę, z którą dana osoba wykazuje związki, na terenie...