Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

I SA/Rz 766/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-30

na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego - z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...], - z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
łącznego zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 20.765 zł (sprawa I SA/Rz 766/19),, 2) z 6 września 2019 r. nr [...], która uchylono decyzję Wójta...

FPK 1/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-24

Grunty, na których spółdzielnia mieszkaniowa realizuje inwestycje w zakresie budowy domów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki określonej...
. od decyzji Wójta Gminy D. z dnia 17 września 1996 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za rok 1996, po rozpoznaniu w dniu...

I SA/Łd 689/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-10-03

nie zadeklarowała należnego podatku dochodowego na skutek błędnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości...
roku nie można było wliczyć odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości za 1992 rok oraz kary pieniężnej orzeczonej wobec pracownika w postępowaniu karnoskarbowym. Wydatków...

I SA/Lu 246/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-12

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2010 r...
2015 r., określającej skarżącemu wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w kwocie [...]zł - uchylił decyzję...

FPK 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

.' w O. od decyzji Prezydenta Miasta O. nr WBF Wp 3151/ 2/52/95 z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 6 maja 1996 r...
O. decyzją z dnia 23 listopada 1995 r. wymierzył (...) Spółdzielni Mieszkaniowej 'P.' w O. podatek od nieruchomości stanowiącej grunt zabudowany garażami oddanymi członkom...

II GZ 132/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

nie ma przewidzianych innych opłat niż opłata targowa, podatek od nieruchomości i opłaty związane z korzystaniem z urządzeń i usług. Od opłaty targowej zwolnione są osoby...
i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 powyższej ustawy, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami lub obiektami budowlanymi niezłączonymi trwale...

I SA/Po 109/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

') wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej - budynku wielorodzinnego położonego w [...] przy ulicy [...], za miesiące od lipca 2013 r...
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości oraz kolejnych korekt tej deklaracji, z których wynikało, że część mieszkańców...

I SA/Po 111/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

') wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej - budynku wielorodzinnego położonego w [...] przy ulicy [...], za miesiące od lipca 2013 r...
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości oraz kolejnych korekt tej deklaracji, z których wynikało, że część mieszkańców...

I SA/Po 110/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-17

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej - budynku wielorodzinnego położonego w [...] przy ulicy [...], za miesiące od lipca 2013 r...
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości oraz kolejnych korekt tej deklaracji, z których wynikało, że część mieszkańców wskazanej...

I SA/Po 83/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-16

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanej - budynku wielorodzinnego położonego w Z. przy ulicy [...], za miesiące od lipca 2013 r. do września...
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości oraz kolejnych korekt tej deklaracji, z których wynikało, że część mieszkańców wskazanej...
1   Następne >   3