Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Bd 511/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-29

samochodu i opłacanym OC. Za telefon płacą około [...] zł miesięcznie, za wywóz śmieci [...] zł, a podatek od nieruchomości opłacają w wysokości [...] zł. Opłaty...

III SA 1117/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-16

. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości - uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Gminy W.-C. (...) z dnia 10 września 2002 r.; (...). Decyzją...
z dnia 10 września 2002 r. Burmistrz Gminy W. określił Jednostce Wojskowej w W. zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1997-2000 w kwocie 50.535,80 zł wraz...

II FSK 1054/15 - Wyrok NSA z 2016-07-12

, że w przepisie tym wyraźnie zwolniono od podatku niektóre agencje wykonawcze, np. Agencję Rynku Rolnego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Agencję Rezerw Materiałowych...
Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2013 r. nr IPPB3/423-685/13-2/PK1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

III SA/Gd 772/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

w [...] o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji...
obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny...

III SA/Gd 774/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony...
Państwa. Jak wskazano w art. 210 ustawy decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania...

III SA/Gd 773/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

wskazał w uzasadnieniu decyzji, że w dniu 29 października 2019 r. wpłynął wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych...
[...] wskazał, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania...

III SA/Gd 768/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

posiadanych nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Jak wskazano w art. 210 ustawy decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości...
, w tym podatków, określonych w ustawie i wreszcie art. 85 ust. 1, który stanowi, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Artykuł 85 ust. 2 Konstytucji RP odsyła...

III SA/Gd 766/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie...
RP, gdyż rozporządzenie realizuje delegację ustawową., Wojewoda [...] wskazał, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy...

III SA/Gd 777/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

w [...] o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie...
obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny wynika...

III SA/Gd 767/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-14

w uzasadnieniu decyzji, że w dniu 29 października 2019 r. wpłynął wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w G. o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych...
, że możliwość nakładania na podmioty obowiązku przeznaczenia nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia...