Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

Obywatelskich jest brak informacji o nich. Nikt z nich nie figurował również jako podatnik podatku od nieruchomości. W związku z tym należy uznano, że pomimo dochowania...
z nich nie występował jako podatnik podatku od nieruchomości., Analizując czynności przedsięwzięte przez organ przychylić się należy do twierdzenia, że organ wykazał się należytą...

II SA/Lu 513/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-10-25

z [...] czerwca 2009 r. własność nieruchomości pod budynkiem mieszkalnym została przeniesiona na spadkobierców W. K. i w związku z tym płacili oni podatek od nieruchomości...
;, - dla gospodarstwa nr [...], stanowiącego własność Skarbu Państwa w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnej - za grunty posiadane przed scaleniem o łącznej wartości...

II SA/Gl 1603/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

Gminy K., odnośnie nie otrzymania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy o powierzchni 0,17 ha. Wnioskodawca wyjaśnił...
Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie scalenia nieruchomości oddala skargę...

II OSK 2297/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Gminy K., odnośnie nie otrzymania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości gruntowej, położonej na terenie gminy o powierzchni 0,17 ha. Wnioskodawca wyjaśnił...
z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie scalenia nieruchomości oddala skargę kasacyjną...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług, świadczy treść uzasadnienia uchwały oraz analiza okoliczności uzasadniających dokonanie scalenia i podziału nieruchomości...
Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości oddala skargę. W dniu 27 czerwca 2014 r. Rada Gminy podjęła...

II SA/Po 1021/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-08

za grunty dotychczas posiadane - rozumieniu przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;, III. zniósł, za zgodą wszystkich współwłaścicieli, współwłasność w nieruchomości...
., I Wydział Cywilny Sygn. akt. I Ns [...] z dnia [...] 2014r. zniósł współwłasność nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] (dotychczasowy numer ewidencyjny) poprzez...

IV SA/Wa 2193/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-30

, opłacał podatek od nieruchomości., V. W odpowiedzi na skargę Minister wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko w sprawie., VI. W piśmie procesowym z dnia 17 grudnia 2013...
współwłasności nieruchomości., IV. Skarżący wniósł do Sądu skargę na decyzję Ministra, podnosząc następujące kwestie:, 1. Z treści rejestru szacunku porównawczego przed scaleniem...

I OSK 1538/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

14 lipca 2010 r. nr 475/LXV/10 w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego...
w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego., Wyrok ten został wydany...

II OSK 2062/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

gruntu, o czym świadczy choćby nakaz płatniczy dotyczący podatku od nieruchomości, z którego wynika, że przed scaleniem posiadali 0,8960 ha przeliczeniowych gruntu...
struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń...

II SA/Kr 935/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

czerwca 2010r., nr [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości skargę oddala II SA/Kr 935/10, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...].03.2010 r., znak...
: [...], Burmistrz Miasta G. zatwierdził z urzędu projekt podziału nieruchomości położonej w G. , obręb [...], składającej się z działki ewidencyjnej nr 1 o pow. 0,0927 ha...
1   Następne >   +2   5