Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I GSK 3016/18 - Wyrok NSA z 2022-06-10

na rzecz gminy utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy...
z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, 18 marca 2014 r. Gmina zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu...

I SA/Ol 233/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-06

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oddala skargę W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XXXIX.391.17 w sprawie zwolnienia z podatku...
. 1 pomoc może być udzielana w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków będących nową inwestycją, którą zgodnie z § 2 ust. 2 stanowi inwestycja związana...

I SA/Ol 33/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-10

Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oddala skargę...
W dniu 27 października 2015 r. Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę nr XIII/71/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W podstawie...

I SA/Po 378/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-16

w [...] na uchwałę Rady Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych I. stwierdza nieważność § 5 ust...
, których dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zdaniem prokuratora, także zapisy § 5 ust. 3 i ust. 4 zaskarżonej uchwały odnoszą się do podmiotowej strony ustanowionego...

III SA/Wr 481/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-06

ze skargi Prokuratora Rejonowego w L. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia [...] listopada 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości...
od nieruchomości (załącznik nr 1 do uchwały) i deklaracji na podatek od nieruchomości (załącznik nr 2 do uchwały). We wzorze informacji w sprawie podatku od nieruchomości...

I SA/Op 232/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-09-03

Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r., nr VIII/88/2015 w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis...
'spółka' lub 'skarżąca') jest Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis., Stan...

I SA/Rz 635/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-18

niejawnym sprawy ze skargi K. sp. z o.o. z/s w [.] na czynności Wójta Gminy [.] w przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie podatku od nieruchomości - p o s t a n...
w [.] (wcześniej w Ł.) wystąpiła ze skargą na czynności Wójta Gminy [.] dotyczące zgłoszonej przez nią inicjatywny uchwałodawczej w zakresie podatku od nieruchomości, polegające...

I SA/Ol 243/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-16

A na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości...
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), uchwalę o Nr IX/54/2015 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.., W § 1 uchwały postanowiono, że zwalnia...

VIII SA/Wa 262/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

leśny poz. H, nr 7 - informacji w sprawie podatku od nieruchomości poz. G, nr 8 - deklaracji na podatek od nieruchomości poz. H, nr 11 - informacji w sprawie podatku...
w sprawie podatku leśnego poz. G, nr 4 - deklaracji na podatek leśny poz. H, nr 7 - informacji w sprawie podatku od nieruchomości poz. G, nr 8 - deklaracji na podatek...

VIII SA/Wa 205/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-26

2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego., Pismem z 10 lutego 2017 r. Prokurator Rejonowy Radom - Zachód w Radomiu...
ustalenia obowiązującego wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne...
1   Następne >   +2   +5   +10   59