Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

I SA/Go 508/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-22

ze skargi Nadleśnictwa na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. oddala skargę. Nadleśnictwo...
podatkowego w podatku od nieruchomości za rok 2012 w kwocie 293.974,00 zł., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, Nadleśnictwo złożyło w dniu...

I SA/Gl 59/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2005 r. oraz 2006 r. oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. Nr [...] w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2005 r. w wysokości [...] zł oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku...

I SA/Go 777/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok oddala skargę w całości. P. S.A. (dalej : 'Skarżąca...
podatkowego w podatku od nieruchomości z tytułu budowli za rok 2014., W sprawie został przez organy ustalony następujący stan faktyczny., Dnia 27 stycznia 2014 roku Spółka...

I SA/Go 419/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-21

Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok oddala skargę w całości. Państwowe...
dalej jako: 'organ pierwszej instancji') z [...] czerwca 2020 r. określającą Nadleśnictwu wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2015 r. w kwocie 141.418,00...

I SA/Gd 1064/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-22

A S.A. z siedzibą w na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 23 października 2013 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2008...
podatku od nieruchomości za 2008 r., wykazując w niej budowle o wartości 2.708.727,- zł. W dniu 14 stycznia 2009 r. skarżąca złożyła deklarację dotyczącą podatku...

I SA/Gd 1242/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-26

stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2006, utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., 2. Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego...
m² oraz prawo własności budynków o łącznej powierzchni 4.477,70 m²., Skarżąca w dniu 25 lutego 2005 r. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za rok 2006...

I SA/Gd 1159/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 25 lipca 2018 r. nr [....] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
: 'Burmistrz') ustalił Ł. R. i K. R. (dalej: 'strona', 'skarżący') podatek od nieruchomości na 2018 r. w kwocie 3.337 zł., W uzasadnieniu organ pierwszej instancji podał...

I SA/Sz 671/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-30

. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 21 listopada 2014 r. znak: [...] , którą ustalono D. G. i K. Ł. zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości...

III FSK 1096/21 - Wyrok NSA z 2022-11-15

w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości za 2017 r., oddala skargę...
w podatku od nieruchomości za 2017 r. Jako podstawę prawną orzeczenia Sąd I instancji wskazał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Gd 1602/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-10

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 17 października 2017 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Zaskarżoną...
w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 rok., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy...
1   Następne >   +2   +5   9