Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 1376/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

gospodarki leśnej, wyciągu z matrykuły podatku gruntowego, ewidencji nieruchomości ziemskich podlegających dekretowi z dnia 6 września 1944 r., ewidencji nieruchomości...
., nr [...] w przedmiocie reformy rolnej, oddalił skargę., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W skład majątku [...] wchodziła nieruchomość...

IV SA/Wa 116/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-14

jego błędną wykładnię i przyjęcie, że władaniem nieruchomością nie jest nadzorowanie jej jako właściciel, opłacanie za nią podatków i należności publicznoprawnych...
podatków do 1948 r., wydzierżawienie nieruchomości rolnikom i spłacania długu bankowego, powoływany przez stronę, nie miał znaczenia dla możliwości przejęcia...

IV SA/Wa 117/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-02

[...]. Podobnie samo 'opłacanie podatków do 1948 r.', 'wydzierżawienie nieruchomości rolnikom' i 'spłacanie długu bankowego' nie stanowiło, przejawu 'zamieszkiwania...
za nią podatków i należności publicznoprawnych, oraz że wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości jest równoznaczne z utratą władztwa nad nią;, 2) naruszenie art. 1...

I OSK 289/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

'. Zdaniem Ministra pozwala to przyjąć, iż każde z małżonków opłacało oddzielnie podatek od określonej w dokumencie części nieruchomości. Jednak fakt...
ten nie może przesądzać o podziale prawnym nieruchomości gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 dekretu Prezydenta RP z dnia 4 listopada 1936r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym (Dz.U....

I SA/Wa 451/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

'[...]' i [...]'. Zdaniem ministra pozwala to przyjąć, iż każde z małżonków opłacało oddzielnie podatek od określonej w dokumencie części nieruchomości. Uznał jednak, że fakt...
ten nie może przesądzać o podziale prawnym nieruchomości gdyż zgodnie z art. 7 ust. 2 dekretu Prezydenta RP z dnia 4 listopada 1936r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym...

IV SA/Wa 48/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

się nieruchomością. Prezydium stwierdziło także, iż spadkobiercy nie regulowali wobec Państwa nałożonego na tę nieruchomość podatku gruntowego a także i innych należności...
opłat za należny podatek gruntowy w latach 1945-55 od nieruchomości stanowiącej byłe gospodarstwo rolne '[...]'. Z udzielonych przez Starostwo Powiatowe w [...] i Archiwum...

IV SA/Wa 2053/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-31

) jako podlegające podatkowi gruntowemu na równi z pastwiskami (II kategoria gruntów). Ustawa z 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi (Dz.U. Nr 39, poz. 172) stanowiła...
[...]) Wojewoda [...] stwierdził, że:, 1) nieruchomość stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, wchodząca w skład majątku ziemskiego pn. '[...]', oznaczona jako działki...

IV SA/Wa 1217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-01

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa z [...] marca 2019 r. wydaną w przedmiocie podpadania nieruchomości pod działanie dekretu Polskiego...
stwierdzającej, że nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych o numerach [...]i [...] w obrębie [...], o powierzchni 5,4188 ha, położona w [...], nie podpadała...

I OSK 2163/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

stwierdzającej, że nieruchomość stanowiąca zespół dworsko - parkowy w [...], składająca się z działek obecnie oznaczonych nr ewidencyjnym [...] i [...], obręb [...] (o łącznej...
[...] obejmował powierzchnię 411,28 ha. W 1934 r. z majątku wydzielono dwie nieruchomości: 'Dobra ziemskie [...]' oraz 'Dobra ziemskie [...]', dla których założono osobne...

I OSK 1182/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

(dalej: 'Wojewoda' ) z 12 września 2016 r., w zakresie jej punktu 1, tj. że nieruchomość o powierzchni 120,2519 ha zapisana uprzednio w księdze wieczystej [...] tom 27...
pruskiego, gdzie funkcjonował kataster jako publiczny rejestr gruntów, który służył m.in. wymiarowi podatku gruntowego, stąd jest wiarygodnym źródłem informacji na temat...
1   Następne >   3