Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SAB/Rz 2/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

postępowania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie nadpłaty podatku od nieruchomości 1) stwierdza, że Prezydent Miasta Rzeszowa dopuścił się bezczynności...
przy rozpoznawaniu wniosku K. L. o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości z daty [...] grudnia 2005 r., 2) przyznaje K. L. od Prezydenta Miasta Rzeszowa sumę pieniężną...

I SAB/Gl 12/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-06

Łaziska Górne w przedmiocie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004-2008 1) stwierdza, że Burmistrz Miasta Łaziska Górne dopuścił się przewlekłości, która miała...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) zobowiązuje Burmistrza Miasta Łaziska Górne do zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008...

I SA/Łd 715/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-19

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010...
(dawnej B S.A.) w Warszawie wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010 r. w wysokości 16.231 zł., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że B Spółka Akcyjna z siedzibą...

I SAB/Gl 13/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-19

ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2013 oddala skargę. M.S. (dalej: strona, skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła skargę...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. (dalej: organ I instancji) w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wymierzenia podatku od nieruchomości...

I SAB/Gl 12/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-19

ustalenia podatku od nieruchomości za rok 2012 oddala skargę. M.S. (dalej: strona, skarżąca) reprezentowana przez pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła skargę...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. (dalej: organ I instancji) w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego wymierzenia podatku od nieruchomości...

I SAB/Ol 10/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

Ekonomicznej na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 I. stwierdza przewlekłe prowadzenie...
postępowania przez Wójta Gminy w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2006-2010, II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania opisanego...

I SAB/Rz 6/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy F. postępowań podatkowych w sprawach: - określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012r., - określenia...
wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013r. 1) stwierdza, że Wójt Gminy F. dopuścił się przewlekłego prowadzenia wyżej opisanych postępowań, przy czym...

II FSK 219/17 - Wyrok NSA z 2017-04-20

w O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy B. w sprawie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2006-2010., 1.2. Stan sprawy Sąd pierwszej instancji...

I SAB/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-26

, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2009r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę...
. Wnioskami z dnia 6 września 2007 roku A Sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpiła do Prezydenta Miasta C. o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005-2006...

I SAB/Rz 9/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-10

w przedmiocie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za 2013r. wynika, że postępowanie to zostało wszczęte z urzędu w dniu 25 lutego 2013r. w związku z otrzymaniem...
, a także odbierał od nich informacje w sprawie podatku od nieruchomości., W dniu 19 czerwca 2013r. wydana została ostateczna decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   16