Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 1215/15 - Wyrok NSA z 2017-03-03

instancji: a) postanowień dekretu Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości, zgodnie z których w art. 1 B. 'podatkowi od nieruchomości w gminach...
. 115 ha. W stosunku do pozostałej części wniosku organ przyją, że część nieruchomości określona we wniosku jako zespół dworsko - parkowy odpowiadający działce...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

możliwe jest ustalenie odszkodowania jedynie za wartość odtworzeniową nieruchomości, a zatem takie dodatkowe świadczenia jak: należność odpowiadająca podatkowi...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Wa 123/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

w nieruchomości, że zamieszkuje na nieruchomości od 1945 r. oraz płaci podatki. Dodała także, że [...] ha gruntu stanowiły nieużytki, [...] ha przeznaczony był na podwórze...
ze współwłaścicieli nieruchomości, tj. A. P. i Z. B., a organy administracji nie ustaliły ich spadkobierców jako uczestników postępowania. Ponadto, Minister nie rozpatrzył...

I SA/Wa 818/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-22

. podatku od nieruchomości; wątpliwości co do autentyczności oświadczeń pracowników Lasów Państwowych; braku operatu urządzeniowego lasów z lat 50, który obejmowałby...
Nadleśnictwie [...]. Przejęcie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu...

I SA/Wa 1971/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

., Orzeczeniem z [...] listopada 1945 r. nr L.dz. [...] Wojewódzki Urząd [...] w P. uznał, że nieruchomość ziemska pn. R. - Miasto nie podpada pod działanie dekretu...
., w pkt b) uchylił orzeczenie z [...] listopada 1945 r., a w pkt c) uznał, że nieruchomości ziemskie położone w R. o łącznej pow. [...] ha, obejmujące R.: wyk...

I SA/Wa 3506/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-03

w [...] i W. S. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia, że nieruchomość podpadała...
W. J. oraz E. Ł., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lutego 2014 r., nr [...], odmawiającą stwierdzenia, że nieruchomość położona w obrębie [...], gmina...

II SA/Po 583/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania i odmowy przyznania na własność nieruchomości...
ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. nr 10 poz. 53 ze zm. dalej 'ustawa') po rozpoznaniu odwołania A. K. i B. P. (dalej zwane łącznie stroną...

I OSK 160/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

z dnia 30 listopada 1955 r. stwierdzono, że nieruchomość ziemska położona w miejscowości G. powiat K. o łącznym obszarze 165,11 ha wpisana do księgi wieczystej KW...
2000 r. IV SA 1744/99 poprzednich decyzji., W uzasadnieniu tego wyroku zalecono zbadanie, czy część jeziora P. o pow. 118,31 ha stanowi nieruchomość ziemską o charakterze...

IV SA/Wa 2931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu...
postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., 2. Z akt sprawy wynika, że nieruchomości objęte decyzjami z 1982 r...

IV SA/Wa 1054/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

. Orzeczeniem z dnia [...] września 1948 r. nr [...] Urząd Wojewódzki [...] uznał, że nieruchomość ziemska pod nazwą K. o powierzchni 61,3337 ha, położona w gminie D. powiatu...
m,. (dalej 'nieruchomość ziemska'), stanowiąca własność spadkobierców W. P., podpada pod działanie art.2 ust.1 lit.e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r...
1   Następne >   +2   4