Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

III SA/Gd 87/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-17

także okoliczności wynikające z treści załączonych do skargi decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, określające skarżącej spółce wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości...
w ww. decyzjach stwierdziło, że skarżąca jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz samoistny nieruchomości położonej w Ł., przy ul. N. [...]. Jak wynika...

III SA/Gd 86/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-17

wynikające z treści załączonych do skargi decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, określające skarżącej spółce wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości za lata...
. decyzjach stwierdziło, że skarżąca jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz samoistny nieruchomości położonej w Ł., przy ul. N. [...]. Jak wynika z treści art...

III SA/Gd 88/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-04-17

wynikające z treści załączonych do skargi decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, określające skarżącej spółce wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości za lata 2015...
stwierdziło, że skarżąca jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz samoistny nieruchomości położonej w Ł., przy ul. N. [...]. Jak wynika z treści art. 3...

I SA/Łd 945/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-28

powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stronie skarżącej. Postanowieniem z 23 października 2017...
radcy prawnemu M. S. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

II SA/Po 363/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-08-21

[...] i [...] października 2012 r. z wnioskiem o przeksięgowanie nadwyżki podatku od nieruchomości na poczet opłaty za korzystanie z koncesji na sprzedaż alkoholu w trybie § 18 ust...
kwotę [...] zł, zawierały następującą dyspozycję np.: '[...]', co oznacza, że dotyczą podatku od nieruchomości za miesiąc wrzesień i tak też zostały zaksięgowane zgodnie...

II GSK 87/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, odnosząc się w pierwszej kolejności do twierdzenia skarżącego, że dzierżawa spornej nieruchomości została przedłużona na czas...
roku umowy dzierżawy przedmiotowego gruntu, stwierdził, że nie ma możliwości zawarcia nowej umowy dzierżawy nieruchomości. Jednocześnie poinformował zainteresowanych...

III SA/Łd 543/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-07

Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu A. K. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego A. K. w Ł. ulica A 85a lokal 4 kwotę 600 (sześćset) złotych obejmującą podatek...
14 listopada 2019 r. strona przedstawiła uchwałę Nr 12/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Ł. przy ul. B 85 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany...

III SA/Lu 612/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-27

), w tym kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć dwadzieścia) podatku od towarów i usług tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca...
kwestionowane zezwolenie B.K. nie była współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości. Współwłaścicielem stała się już po wydaniu zezwolenia w dniu [...] lipca 2011 r. Z tego względu...

III SA/Lu 785/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-28

z urzędu kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) podatku VAT...
ułamkowych. W dniu [...] września 2010 r. kiedy wydane zostało kwestionowane zezwolenie B. K. nie była współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości. Współwłaścicielem stała...

II SA/Ol 652/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-10-26

się do opłacania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem nieruchomości., Wprawdzie skarżąca podała, że mąż pobierał codziennie pieniądze z kasy sklepu, stanowiące...
właściciela nieruchomości, na którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, pomimo że również jego interesu prawnego dotyczy postępowanie., Z uwagi na powyższe zarzuty...
1   Następne >   3