Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Gl 1052/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

i trybie wywłaszczania nieruchomości. Wskazał, że w trakcie prowadzonego postępowania, 'A' S.A. poinformowały, iż nie ponosiły opłat związanych z podatkiem, gdyż działka...
będąca przedmiotem postępowania zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Organ stwierdził...

I SA/Sz 727/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za [...] r. i[...] r. . 1. uchyla...
restrukturyzacyjne w sprawie zaległości podatkowych tejże Spółki w podatku od nieruchomości za rok [...] i za pierwsze półrocze [...] r., Z uzasadnienia tej decyzji wynika...

I SA/Wr 1834/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-03-19

od nieruchomości za 1995 rok w części dotyczącej opodatkowania budowli., Stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...
. 31 ze zm./, Kombinat złożył w ustalonych terminach deklaracje na podatek od nieruchomości za 1995 rok, określił w tych deklaracjach wartość tych budowli dla celów...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości spółki powstałej w wyniku przekształcenia...
:, - iż wartość początkowa budowli, stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla przedsiębiorstw państwowych nie ulega zmniejszeniu po ich przekształceniu...

FPK 2/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-24

zwrotu należności z tytułu podatku od nieruchomości, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...
należności wraz z odsetkami z tytułu podatku od nieruchomości w części dotyczącej budowli. Do pisma załączono skorygowane deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości...

III SA 246/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

, spółka z o.o. w E., na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) z dnia 7 lutego 1994 r. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości...
nr 108 poz. 486/, ustalił M-mu Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego w E. podatek od nieruchomości za 1993 r. w wysokości 53 280 000 zł. W uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Gd 543/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23

, uiszczała z tego tytułu w okresie od 1996 roku do 2003 roku podatek od nieruchomości, co świadczy o fakcie władania przedmiotowymi nieruchomościami. A S.A. nie zdołało...
właściciela., Podnoszona przez właściciela terenu - B z siedzibą w W. okoliczność uiszczania w okresie od 1996 roku do 2003 roku podatku od przedmiotowych nieruchomości...

I SA/Wr 55/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-04

nieodpłatnym nieruchomości o łącznej wartości 971.043,16 zł, w stosunku do których zastosowała zwolnienie z podatku, przyjmując, że ma do tego prawo na zasadzie art. 37 ust. 1...
pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustalono, że kontrolowana Spółka powyższe nieruchomości otrzymała od Cukrowni 'S.' SA...

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. postanawia 1...
nieruchomości, która jednak jest obciążona hipoteką. Skarżący nie posiada innego majątku ani oszczędności. Pracuje za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1.386 zł brutto...

SA/Gd 1818/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-24

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem /art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ należy stosować definicję pojęcia 'zorganizowanej części przedsiębiorstwa ' zawartą w art. 4 ustawy z dnia...
1   Następne >   2