Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SO/Sz 7/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-12

za użytkowanie wieczyste, decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] r. nr ewidencyjny [...] w sprawie wymiaru skarżącemu podatku od nieruchomości za 2018 r. w kwocie [...]zł...
, postanowienie Burmistrza Miasta z dnia [...] r., nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie w/w wniosku dotyczącego zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2018 r...

II FZ 655/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia 4 maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r...
w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 maja 2016 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r., Sąd pierwszej instancji...

I SA/Gl 762/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy K. z [...] r. nr [...] w sprawie zmiany podatku od nieruchomości na rok 2018 i umorzyło...
. decyzji z [...] r. nr [...], wskazano, iż należące do podatniczki/skarżącej 'grunty pozostałe' podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na 2018 r. stanowią...

III SA/Po 779/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-28

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2008 postanawia 1. zwolnić J. B. od kosztów sądowych, 2. ustanowić...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2008. W skardze zawarty został wniosek...

III SA/Po 782/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-28

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2009 postanawia 1. zwolnić J. B. od kosztów sądowych, 2. ustanowić...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2009. W skardze zawarty został wniosek...

I SA/Gl 707/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2017 r...
w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 r. w kwocie, [...] zł., Odpowiadając na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie, 100 zł skarżąca wystąpiła...

I SA/Op 62/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-21

z dnia 24 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2015 r., postanawia...
telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, gazu, a także podatkiem od nieruchomości, opłatą za wodę, odprowadzenie ścieków w łącznej kwocie 1.244,31 zł. Nadmieniła zarazem, że pozostałe...

I SA/Gl 743/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-01

ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 r. w kwestii wniosku skarżącej...
Odwoławczego w C. w przedmiocie podatku od nieruchomości na rok 2016 r. W motywach skargi J. D. kwestionuje powierzchnie posiadanych przez nią składników majątkowych, a które organy...

I SA/Op 62/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-05

nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia 21 maja...
opłatami, tj. opłatą za wodę, ścieki, gaz, telefon, energię elektryczną i podatek od nieruchomości oraz związanych kosztami leczenia,, - kserokopii aktów notarialnych...

I SA/Op 62/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-05

nieważności decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2015 r. postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia 21 maja...
ze stałymi opłatami, tj. opłatą za wodę, ścieki, gaz, telefon, energię elektryczną i podatek od nieruchomości oraz związanych kosztami leczenia,, - kserokopii aktów notarialnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100