Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

I SA/Gl 1055/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-15

. nr LXII/876/10 w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 9 ust.1 pkt 3; 2...
postępowania. Przedmiotem skargi A S.A. w K. (dalej 'spółka' lub 'skarżąca') jest Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu dotycząca zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach...

I SA/Po 1601/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r. oddala skargę. Burmistrz P. decyzją z dnia [...] r...
., nr [...], określił X. Sp.j. z siedzibą w P. (dalej w skrócie także jako: 'spółka', 'strona' lub 'skarżąca') wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2016 r...

I SA/Op 27/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-04-06

[...], nr [...] w przedmiocie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N...
od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy N., Z akt sprawy wynika...

I SA/Gl 395/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

listopada 2013 r. nr 281/XXXII/2013 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'Informacja...
w sprawie podatku od nieruchomości'. Skargą z dnia 19 lutego 2014 roku Prokurator Rejonowy w Cieszynie zaskarżył uchwałę nr 281/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29...

I SA/Ke 68/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-20

ze skargi sp. z o.o. A. w K. na uchwałę Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości...
oddala skargę Rada Miasta Kielce w uchwale z 10 grudnia 2019 r. NR XXIII/425/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, na podstawie art. 18 ust. 2...

I SA/Gl 1150/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-07

w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. nr XXXII/401/08 w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 pkt 4. 1...
nr XXXII/401/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i leśnym na terenie miasta Zabrze. Prokurator, powołując się na przepisy art. 3 §...

I SA/Ol 751/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-20

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok oddala skargę. Skarga A K (dalej: 'skarżąca') dotyczy uchwały Rady Gminy...
R z dnia '[...]'2019 r. nr '[...]' w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2020 r., Z akt sprawy wynika, że p. K jest przedsiębiorcą działającym...

I SA/Ol 233/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-06

od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oddala skargę W dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XXXIX.391.17 w sprawie zwolnienia z podatku...
. 1 pomoc może być udzielana w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków będących nową inwestycją, którą zgodnie z § 2 ust. 2 stanowi inwestycja związana...

I SA/Ol 524/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-12

Rejonowego na uchwałę Rady Gminy z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości stwierdza nieważność §2 ust.1 tiret pierwsze zaskarżonej uchwały, w części...
dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli /bądź ich części/ zajętych na potrzeby ochotniczych straży pożarnych oraz §2 ust.1 tiret trzecie...

II FSK 555/08 - Wyrok NSA z 2008-12-10

Kolegium Odwoławcze w G. z dnia 20 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za miesiące październik, listopad i grudzień 2006 r. 1) oddala skargę...
z o.o. w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z 20 czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za część października, listopad...
1   Następne >   +2   +5   +10   66