Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Lu 446/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
. w przedmiocie określenia firma A wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiony został...

III SA/Gl 837/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

zaświadczenia. W ocenie Sądu dokument ten może bowiem służyć ustaleniom w prowadzonych postępowaniach podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , na co sama strona...
, że w granicach określonych nieruchomości prowadzona jest 'górnicza działalność gospodarcza, zagospodarowania złoża gazu ziemnego «[...] » i realizowany plan ruchu zakładu...

III SA/Łd 1280/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-28

organowi I instancji., Organ II instancji stwierdził, że z dowodów zgromadzonych w aktach sprawy nie wynika kto jest właścicielem nieruchomości, na której miała...
w myśl art. 7 ust. 1 p.g.g. z 1994 r. złoża kopalin niestanowiące części składowych nieruchomości gruntowej są własnością Skarbu Państwa. Ten ostatni przepis stanowi...

II GSK 268/15 - Wyrok NSA z 2016-06-22

) pomiarów geodety i geologa dokonanych w 2012 roku w innym postępowaniu (podatkowym dotyczącym podatku od nieruchomości za 2011 r.) dla kwestii ustalenia tzw. stanu zerowego...
Rep. A nr [...], kopii protokołu wydania nieruchomości z dnia [...] lutego 2011 r., mapy sytuacyjnej z pomiarem wysokości terenu z dnia [...] grudnia 2010 r., kopii decyzji...

VI SA/Wa 630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest jednolity pogląd, że w pojęciu nienależnie zapłaconego podatku, o którym mowa w art. 7 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej...
mieści się sytuacja zapłacenia podatku w drodze egzekucji podatkowej czyli w sposób przymusowy, a nie tylko dobrowolny. Podobnie, nie podlega kwestionowaniu stanowisko...

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik 2005 r...
zawarł informacje o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z rocznym synem, majątku, na który składa się dom o powierzchni 230 m-, nieruchomość rolna o powierzchni...

II SA/Bd 1590/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-11

., gm. L. K. na części nieruchomości o nr ewid. [...]., W uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] sierpnia 2013 r. organ I instancji wskazał, że ww. działka...
działalności; kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany...

III SA/Łd 758/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-29

[...], W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia Starosta podniósł, iż w wyniku przeprowadzonej w dniu [...] kontroli na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie...
nieruchomości gruntowej. Z ustaleń organów oraz wyjaśnień geolog J. S. (złożonych na rozprawie administracyjnej przeprowadzonej przed Kolegium w dniu [...] r.) wynika...

I SA/Wr 1415/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-05

utrzymanie w kwocie 1.200 zł oraz informację o hipotece przymusowej zwykłej obciążającej nieruchomość będącą miejscem zamieszkania skarżącej. Informacje te potwierdziły sytuację...

VI SA/Wa 2221/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadała ruchomości i nieruchomości podlegających egzekucji oraz środków pieniężnych, rachunków bankowych...
podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Natomiast, w myśl art. 6 Ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne...
1   Następne >   2