Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

III SA 2796/00 - Wyrok NSA z 2001-03-30

'administracji samorządu terytorialnego' i podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...
Wodnych w W. - Oddział w R. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia 16 sierpnia 2000 r. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2000 r...

FPK 1/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-06-24

:, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Ł. pismem z dnia 8 stycznia 2001 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w O. o zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości za lata 1999-2000...
i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./, przewidujący zwolnienie od podatku od nieruchomości 'nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji...

I OSK 1956/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

prawa własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie 2. zasądza...
na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości. Wyrok ów...

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

, a także odnoszących się do podatku od nieruchomości, opłat komunalnych, za zużycie wody, media i odprowadzenie ścieków) oraz zakupu lekarstw, ubrań, paliwa do samochodów...
od nieruchomości i podatek rolny) na rok 2015, zeznań o wysokości dochodów (PIT-36L i PIT-37) osiągniętych przez skarżącego w latach 2013 i 2014, zeznań o wysokości dochodów...

III SA/Lu 148/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-07-01

. Spółdzielnia Mieszkaniowa [...] zgodnie z zaświadczeniem o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi...
gospodarczą w sposób zarobkowy w przypadku, gdyby zarządzała nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków, na podstawie umowy zawartej z właścicielem...

III SA/Gl 446/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-07

A Spółka jawna w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań w podatku akcyzowym w zakresie wniosku...
. oświadczono, że wobec Spółki nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne bądź upadłościowe. Spółka nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości podanej jako jej siedziba...