Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

III SA/Wa 128/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ujęcia w wartości podstawy opodatkowania kwoty podatku od nieruchomości oraz obowiązku wystawienia faktury korygującej...
[Korzystającym] umowy leasingu finansowego nieruchomości gruntu i budynku. Umowy leasingu zostały zawarte na 10 lat, a suma opłat leasingowych pomniejszona o należny podatek...

I SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-11

koszty związane z nieruchomością, takie jak ubezpieczenie, podatek gruntowy, opłaty, podatki, usuwanie odpadów, doprowadzanie energii, gaz, itp. najemca będzie ponosił...
. do 2012 r. ani wynajmujący Y. Sp. z o.o., ani główny najemca Z. nie obciążali spółki, jako wynajmującego, kosztem podatku od nieruchomości w formie odrębnych faktur...

I FSK 726/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

amortyzacyjnych dokonuje Korzystający. W związku z posiadaniem nieruchomości, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości i Spółka zamierza obciążyć...
zobowiązuje się ponosić wszelkie ciężary związane z nieruchomością, w tym wszelkie podatki. Na podstawie uzyskanej informacji o miesięcznej wysokości podatków i opłat lokalnych...

I SA/Go 804/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-26

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r., Jako podstawę procesową swego rozstrzygnięcia SKO wskazało m. in. art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29...

I SA/Go 770/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014...
zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2014 r., Powyższa decyzja została wydana na podstawie następującego stany faktycznego: Postanowieniem z dnia [...] listopada 2018...

I SA/Go 798/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-26

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 317.119 zł., Jako podstawę procesową swego rozstrzygnięcia SKO wskazało m. in. art. 233 § 1 pkt 1...

I SA/Sz 860/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 oddala skargę...
W. z dnia, 12 lipca 2018 r., nr [...] w sprawie określenia P. Z. wysokości podatku od nieruchomości za 2013 rok na kwotę [...]zł., za 2014 rok na kwotę [...]zł., za rok...

I SA/Lu 254/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-05

K. D. w likwidacji z tytułu podatku od nieruchomości - oddala skargę. Decyzją z dnia 18 marca 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, [...] (dalej także jako 'Kolegium...
zarządu za zaległości podatkowe Stowarzyszenia Klubu Sportowego 'A' D. solidarnie z pozostałymi członkami zarządu z tytułu podatku od nieruchomości (pkt 1) oraz orzekło...

I SA/Wr 24/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

w zakresie obejmującym zaliczenie zwrotu VAT na poczet podatku od nieruchomości. Jako uzasadnienie odmowy zaliczenia zwrotu VAT organ wskazuje, że dla skutecznego zaliczenia...
dochód budżetu państwa na poczet podatku od nieruchomości, stanowiącego dochód budżetu gminy. W związku z odmową zaliczenia nadwyżki VAT stosowna kwota jest każdorazowo...

I SA/Kr 1060/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-20

pobieranych opłat śmieciowych i podatku od nieruchomości., We wniosku wskazała, że jak stanowi art. 92 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, miasto...
jest również, obliczona proporcjonalne, kwota podatku od nieruchomości. Kwota ta nie jest elementem kalkulacyjnym czynszu, a Jednostka wykazuje ją, jako odrębną pozycję na powiadomieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100