Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 3258/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

,, • opłacenie kosztów pobytu w Domu Seniora w kwocie 2.200,00 zł,, • opłacenie pomocy pielęgniarskiej w kwocie 9.000,00 zł,, • podatek od nieruchomości od działki w kwocie...
podatku od nieruchomości od działki (240,00 zł przez 4 lata) w łącznej kwocie 3.840,00 zł,, • wydatków na opiekę (przez 3 lata po 1.500,00 zł miesięcznie) w łącznej kwocie...

II FSK 44/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

), opłacenie pobytu w domu opieki (2.200 zł), opiekę pielęgniarską (9.000 zł), podatek od nieruchomości (3.840 zł), opiekę nad spadkodawcą przez trzy lata...
poniesionych przez nią wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarską nad spadkodawcą, opłacenie jego pobytu w domu opieki oraz na podatek od nieruchomości...

III SA/Wa 1640/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

ze zm.), ustalające podatek od nieruchomości i zawierające opis zmian opodatkowanej nieruchomości. Przepis, na podstawie którego ustalono podatek brzmi...
po dokonaniu darowizny. Stąd bez znaczenia jest jaki podatek (podatek rolny czy podatek od nieruchomości) płacą obdarowani z tytułu ich posiadania., Przechodząc...

III SA/Wa 1490/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-10

podatek od nieruchomości i zawierające opis zmian opodatkowanej nieruchomości. Przepis, na podstawie którego ustalono podatek brzmi: 'Jeżeli w trakcie roku podatkowego...
darowizny. Stąd bez znaczenia jest jaki podatek (podatek rolny czy podatek od nieruchomości) płacą obdarowani z tytułu ich posiadania., Przechodząc do dalszych rozważań...

I SA/Po 2454/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

informacji z [...] r. Urząd Miejski w [...] wyjaśnił, że skarżąca figuruje w ewidencji podatników podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości o powierzchni [...] ha...
gospodarstwa wchodzi łąka, do której nie ma dopłat; decyzja dotycząca podatku rolnego i od nieruchomości przychodziła na zmarłą, a od 2015 r. przychodzi na wszystkich...

III SA/Po 721/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

nie był on zwolniony od podatku od spadku w zakresie nieruchomości ujawnionych po ustawowym terminie 6 miesięcy. Dla obliczenia podatku organ I instancji przyjął wartość nabytego...
w sprawie winien mieć zastosowanie art. 4 a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Strona podważyła też wartość nieruchomości ustaloną w opinii biegłego...

II FSK 131/16 - Wyrok NSA z 2018-02-01

podatkiem od spadków i darowizn stanowi różnica wartości praw przysługujących podatnikowi do nieruchomości objętych taką czynnością przed zniesieniem współwłasności...
, które należy odnieść do konkretnej rzeczy (nieruchomości) lub prawa majątkowego. Przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku od spadków i darowizn nie zawierają...

I SA/Bd 724/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-15

uwzględniania w kalkulacji proporcji sprzedaży obrotu z tytułu dostaw nieruchomości (zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku), prawa do odliczenia...
czynności wykonywanych przez Gminę wyróżnić można:, 1) czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług:, - sprzedaż nieruchomości gruntowych budowlanych...

I SA/Sz 910/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

i dużych nakładów finansowych., Przedstawiając sytuację finansową w pierwszej kolejności wskazał, że ciążą na nim zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości...
, RTV [...] zł, wywóz nieczystości [...] zł, C.O. [...] zł przez okres grzewczy, podatek od nieruchomości [...] zł, opłata za użytkowanie wieczyste [...] zł oraz wydatki...

III SA/Wa 1668/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-27

budynku mieszkalnego, działki gruntu oraz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, a następnie wszczął postępowanie podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości., Dwiema...
, także w zakresie innych podatków (np. podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych), a więc w tych wszystkich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z obowiązkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100