Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Wr 1485/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-23

) zleciła profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji w zakresie deklarowanych przez spółkę kwot opodatkowania w podatku od nieruchomości...
i stosowanych stawek podatku. W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od nieruchomości za lata 2010-2014...

II FSK 9/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną za użytkowanie prawa wieczystego od całości posiadanych gruntów, pomimo że przedmiotem...
jak podatek od nieruchomości w części dotyczącej gruntu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu stanowią racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną...

II FSK 3076/16 - Wyrok NSA z 2018-10-17

Miasta G. (jako organem podatkowym) powstał spór odnośnie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od wykorzystywanej przez Spółkę infrastruktury portowej. Spółka...
Administracyjnym w Gdańsku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym) w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2005, 2007-2010 w związku ze wskazanymi powyżej...

I SA/Rz 558/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-21

na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji. W latach 2013-2014 korzystała także ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku...
, a pomoc w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości nie będzie zmniejszać wysokości zwolnienia określonego w ustawie o podatku dochodowym., Uzasadniając swoje stanowisko...

I SA/Go 524/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-10

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości...
za 2013 rok oddala skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2018 r. Wójt Gminy określił Nadleśnictwu wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2013 r. w kwocie...

I SA/Gd 659/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-04

, że przyczyną jej dokonania były nowe informacje dotyczące dokumentacji za 2010 r., w zakresie podatku od nieruchomości., Postanowieniem z dnia 7 maja 2014 r. Naczelnik Urzędu...
kosztów uzyskania przychodów o kwotę 2.316 zł stanowiącą podatek od nieruchomości położonej w S. przy ul. M. [...]., W wyniku wniesionego od powyższej decyzji odwołania...

I SA/Wr 82/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-25

Niemiec. Bezpośrednie nabycie udziału w C spowodowało dla strony obowiązek zapłaty niemieckiego podatku z tytułu nabycia nieruchomości (niem. 'Grunderwerbsteuer'; dalej...
: niemiecki podatek z tyt. nabycia nieruchomości). Obowiązek ten wynika z faktu, że C bezpośrednio i pośrednio posiada udziały w E i G, które są spółkami posiadającymi...

I SA/Wr 262/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-05

stycznia., Spółka ujmuje wydatki poniesione na podatek od nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu, wobec czego zalicza je do kosztów podatkowych w każdym...
miesiącu, w którym w księgach rachunkowych ujęta jest rata podatku (w wysokości należnej raty)., Spółka złożyła korekty deklaracji na podatek od nieruchomości...

I SA/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-08

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008...
z dnia [...] Wójt Gminy określił A z siedzibą w W (obecnie: B z siedzibą w W) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 rok w wysokości...

II FSK 3769/17 - Wyrok NSA z 2018-06-05

. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) zarządu tą nieruchomością nie uchyla ciążącego na nim z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości; zarządca ustanowiony w trybie art. 931 § 2 k.p.c. działa na zewnątrz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100