Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 87.868 zł nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. a) u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię...
urzędów skarbowych, z których wynikało w sposób oczywisty, że prawidłowo uznaje podatek od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zmieniające...

I SA/Wr 1923/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-10

przez skarżącą jako podatek od nieruchomości w sytuacji, gdy uzyskała ona - jako prowadząca zakład pracy chronionej - zwolnienie od tego podatku., Powyższe znalazło odzwierciedlenie...
, że zaliczone koszty w postaci podatku od nieruchomości w wysokości 79.081,20 zł, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; 2) art. 22 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7...

I SA/Gd 249/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu potrącalności podatku od nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
(jako organem podatkowym) powstał spór odnośnie konieczności zapłaty podatku od nieruchomości od wykorzystywanej przez Spółkę infrastruktury portowej. Spółka z ostrożności...

II FSK 496/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 20 października 2004 r., (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości...
w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z 20 października 2004 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2002-2004 od niezabudowanej...

I SA/Go 118/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-18

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok 1. Uchyla...
) z [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2013 w kwocie 4.712,00 zł., Powyższa skarga została...

I SA/Go 94/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok oddala skargę w całości. J.P. (powoływany dalej jako: 'skarżący...
2018 r. nr [...] ustalającą skarżącemu i A.K. - współwłaścicielom nieruchomości położonej w [...] stanowiącej Zespół Pałacowo-Zamkowy - wysokość zobowiązania w podatku...

I SA/Rz 292/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-13

przez podatnika kosztów uzyskania przychodów poprzez zarachowanie do tych kosztów, kwot odpowiadających kwotom podatku od nieruchomości za poszczególne lata, od zapłaty...
. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej pdof., korzystając ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie przepisu art. 31 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 27...

I SA/Gl 1242/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. oraz nie dokonał wpłaty podatku należnego z tytułu uzyskanego przychodu wynikającego z najmu nieruchomości., Biorąc pod uwagę powyższe, postanowieniem z dnia [...]r. Naczelnik...
przez skarżącego podatku od nieruchomości. Organ podatkowy pierwszej instancji wziął pod uwagę - jako koszt prowadzonej działalności wyłącznie te kwoty podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 209/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-29

. P. N. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 grudnia 2019 r. nr SKO Gd [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok oddala skargę. Stan...
Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe - Nadleśnictwo [...] (dalej: 'podatnik', 'skarżący', 'Nadleśnictwo') zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r...

I SA/Gl 1606/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-28

rejestracji i rozlicza podatek od towarów i usług. Niezależnie od czynszu najemca zwraca wnioskodawcy podatek od nieruchomości oraz opłatę za użytkowanie wieczyste., W piśmie...
przez niego od najemcy, tytułem zwrotu, kwoty stanowiące połowę podatku od nieruchomości oraz połowę opłat za użytkowanie wieczyste, nie wchodzą do podstawy opodatkowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100