Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Gd 481/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-04

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 lutego 2016 r. sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
od nieruchomości za 2015 rok i ustaliło łączną wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz od nieruchomości w kwocie 2.350,- zł., W uzasadnieniu decyzji...

I SA/Go 463/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-24

na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2005r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] lutego 2008r...
skarżącą) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie 7.677,70 zł oraz odsetek od tej kwoty., Decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

I SA/Sz 1418/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

z dnia 18.07.2014 r. Nr [...] i [...] w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 i prośbę o doręczenie Stronie przedmiotowych decyzji...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2009 -2014, które zakończone zostało wydaniem następujących decyzji:, - z dnia 18.07.2014 r...

I GSK 1736/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

z: pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. nr [...] z dnia 07 maja 2013 r., który poinformował, iż R. G.posiada zaległości podatkowe oraz zalega w podatku od nieruchomości...
w łącznej kwocie 46.547,33 zł), a także w związku z zaległościami podatkowymi w podatku od nieruchomości potwierdzonymi w piśmie Urzędu Skarbowego w J., a ponadto dokonanie...

I SA/Bd 372/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-03

. składkami na podatek od nieruchomości za okres od października do grudnia 2017 r. oraz od stycznia do czerwca 2018 r.,, 8. hipoteka przymusowa na kwotę [...]zł...
ustanowiona w związku z zaległymi wobec Gminy G. składkami na podatek od nieruchomości za okres od lipca do grudnia 2018 r. (tytuł wykonawczy Nr [...] z dnia [...] stycznia 2019...

V SA/Wa 1645/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

(...) również ustanowili hipoteki na łączną kwotę ...zł (kredyty inwestycyjne oraz hipoteka ustanowiona przez Prezydenta Miasta w Z. z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie ... zł...
przymusowej na nieruchomości Spółki jako zabezpieczenie zobowiązania w podatku od nieruchomości za okres od miesiąca kwietnia do grudnia 2009r. Powyższe jednoznacznie...

III SA/Gl 2029/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

. nr [...] z dnia [...] r., który poinformował, iż Pan R. G. posiada zaległości podatkowe, zalega podatek od nieruchomości; pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S...
z zaległościami podatkowymi w podatku od nieruchomości potwierdzonymi w piśmie Urzędu Skarbowego w J. , a ponadto dokonanie przez Stronę darowizny ww. nieruchomości...

I GSK 1759/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

zaległości podatkowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej które objęte są postępowaniem egzekucyjnym, zalega również z zapłatą podatku od nieruchomości. Dokonał...
w podatku od nieruchomości, oraz dokonanie darowizn nieruchomości, potwierdzają prawidłowość rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Celnego w K., Tym samym zdaniem DIC zostały...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

w K. z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przy udziale...
: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...

III SA/Gl 69/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-06

. nr [...] z dnia [...] r., który poinformował, iż Pan R. G. posiada zaległości podatkowe, zalega podatek od nieruchomości, pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat...
[...] r., zgodnie z którym Pan R. G. posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz dokonał darowizny następujących nieruchomości: Aktem Notarialnym nr Rep...
1   Następne >   +2   +5   +10   100