Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

I SA/Bk 306/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-28

do sprawy z zakresu podatku od nieruchomości za 2017 r. uchyla zaskarżone postanowienie I. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, 1. Wnioskiem z [...] marca...
do udziału Fundacji 'P.' (dalej powoływana jako 'Fundacja', 'skarżąca') w sprawie M. G., z zakresu podatku od nieruchomości za 2017 r., dot. nieruchomości...

II FZ 217/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 723/12, Wojewódzki Sąd...
. M. - dalej jako 'Skarżący', na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r...

II SA/Po 491/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-22

. Innymi słowy klasyfikacja gruntów jest m.in. podstawą dla ustalenia stawki podatku od nieruchomości czy rolnego. Rodzaj grunty jest też brany pod uwagę przy wycenie...
dla mieszkańców, jak i - jak podano w skardze - 'zadośćuczynienia' za jego funkcjonowanie poprzez uzyskiwanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości...

II FZ 216/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l.', jest zwolniona z podatku od nieruchomości, dlatego istnieje interes społeczny i prawny do udziału Stowarzyszenia...
podatkowego w podatku od nieruchomości - jako współwłaścicielowi nieruchomości, stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę interes prawny, żadna...

II FSK 1197/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2007 postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte...
kwietnia 2008 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. Wnioskodawca podniósł, że jest organizacją non- profit o charakterze korporacyjnym, zrzeszającą podmioty...

II FSK 202/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 21 grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2006 r. postanawia: dopuścić P. w S...
., nr [...], i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z 14 września 2006 r., nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości. W piśmie z 23 września 2008 r. wnioskodawca...

II FSK 563/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

2003 r. (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996-2000 - oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 25 lutego 2003 roku uchylającą decyzję organu I instancji w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 1996-2000...

SA/Sz 1845-1846/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-11-03

Rady Miejskiej, podjęte w dniu 31 stycznia 1995 r., 1/ w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,, 2/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995 r...
:, Nie ma racji skarżący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 'Solidarność', że Rada Gminy uchwalając obie uchwały /w sprawie stawek podatków od nieruchomości...

SA/Gd 2363/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-06-30

na targowisku., Zwolnienie od opłaty targowej przewidziano dla osób fizycznych i prawnych, które są podatnikami podatku od nieruchomości na targowiskach. Wysokość opłaty...
od nieruchomości, jak i podatku od środków transportowych ma pośredni wpływ na wysokość kosztów utrzymania członków związków zawodowych., W tym stanie rzeczy, nie stwierdzając...

II FZ 827/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie S. w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 1163/11 w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 4 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r. postanawia oddalić zażalenie.
1   Następne >   2