Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

podatkowe w sprawie wymiaru E. Sp. z o.o. z siedzibą w Stróży , podatku od nieruchomości za 2006 r., Przyczyną, dla której wszczęte zostało postępowanie był doręczony organowi...
od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych., Ustalenia te podzielił Wójt Gminy i decyzją z dnia 30 grudnia 2011 r...

II SA/Ol 576/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-13

i jako przedsiębiorcy. Przedłożono również informację o podatku od nieruchomości od dzierżawionych gruntów, z której wynika, że w klasyfikacji podatkowej przedmiotowe grunty od '[...]' r...
O tereny są wykorzystywane na potrzeby m.in. wynajętej części nieruchomości, stanowiącej własność Stowarzyszenia., Wobec niepodjęcia przez Radę Miasta w zakreślonym terminie...

II SA/Rz 582/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-22

umów wynika, że dzierżawca zobowiązał się do płacenia podatku oraz ponoszenia innych obciążeń związanych z użytkowaniem gruntu, a także do płacenia czynszu dzierżawy...
[.]. Informację o przeznaczeniu ww. nieruchomości do wydzierżawienia zostały podane do publicznej wiadomości wraz z wysokością czynszu dzierżawy, a zatem informacja...

II SA/Ol 835/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-07-05

podatków przed Urzędem Skarbowym w G., adres stałego zameldowania, oświadczenia składane przez osoby trzecie oświadczenia, czynienie przez skarżącego nakładów na nieruchomość...
administracyjnoprawnym. Również fakt posiadania przez osobę fizyczną lokalu mieszkalnego, czy też innej nieruchomości na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego nie ma znaczenia...

II SA/Bd 582/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-26

, iż nie jest wykorzystywaniem mienia samorządowego korzystanie z nieruchomości gminnych, powiatowych na podstawie użytkowania wieczystego, korzystanie z nich w razie ustanowienia służebności...
i inne ograniczone prawa rzeczowe, a także środki finansowe pochodzące z różnych źródeł publicznoprawnych (m.in. dotacje, subwencje, podatki) i prywatnoprawnych (np. odsetki od środków...