Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Gd 388/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 lutego 2014 r. nr sygn. Akt [...] w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 rok...
zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2010 r. w kwocie 13.747 zł., Decyzją z dnia 22 września 2010 r. Wójt Gminy w związku ze zmianą w ewidencji...

I SA/Gd 82/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-12-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 sierpnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2016 rok oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
maja 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2016, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji., Rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu...

II SA/Wr 141/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-17

z ewidencji gruntów oraz zaświadczenie Naczelnika Wydziału Finansowego i Planowania z dnia [...] r., dotyczące podatku od nieruchomości., Odnosząc się do zawartych...
zapisania w ewidencji gruntów rolnego wykorzystania nieruchomości, a także odprowadzanie podatku rolnego od nieruchomości stanowi wystarczający dowód na jednoznaczne...

I SA/Ka 304/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-10-27

. - zwalniał od opłaty targowej 'osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi...
się, iż nie podlegał obowiązkowi w zakresie opłaty targowej bowiem był podatnikiem podatku od nieruchomości - Kolegium, po przytoczeniu treści art. 15 ust. 1 i art. 16...

II OSK 2930/18 - Wyrok NSA z 2019-11-20

- od dnia 17 października 2014 r. Dodano, że zgodnie z zapisem ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami od podatku od nieruchomości przedmiotowa nieruchomość w okresie...
gruntów rolnego wykorzystania nieruchomości, a także odprowadzanie podatku rolnego od nieruchomości stanowi wystarczający dowód na jednoznaczne przyjęcie, że działki...

I SA/Rz 827/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

, że nieruchomość zbył [...] sierpnia 2019 r. i utracił status jej właściciela, o czym osobiście powiadomił Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego...
w [...], który zaniechał poboru podatku od tej nieruchomości. Nowy właściciel uiszcza należną opłatę. Nie jest dopuszczalne żądanie od danej nieruchomości kilu opłat, bo należna...

II SA/Wr 522/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

ewidencji gruntów oraz wnoszonymi opłatami z tytułu podatku od nieruchomości przedmiotowa nieruchomość w okresie 'luki planistycznej', czyli w okresie od 1 stycznia 2004 r...
ustaliły przeznaczenie nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i danych o opłacanym podatku od nieruchomości (rolnym) - ustalono przeznaczenie rolne...

I SA/Ka 24/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-08-11

, że podatek od gruntu przynależnego do tego obiektu ciąży na właścicielu nieruchomości, tj. właścicielu placu targowego. Podatek od nieruchomości na obiekt - stragan naliczony...
przy tym, że jest podatnikiem podatku od nieruchomości, gdyż uiszcza go od nieruchomości położonej w Centrum Handlowo-Usługowym w M. w związku z czym nie podlega obowiązkowi uiszczenia...

SA/Wr 26/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-12

podatku od nieruchomości, jeżeli prowadzą działalność sprzedaży towarów na targowisku poza miejscem od którego płacą podatek od nieruchomości; opłata targowa dotyczy...
na zasadzie art. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany jest do uiszczenia podatku od nieruchomości...

I SA/Lu 838/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-09

Sprawa ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia różnicy z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowa zwrotu opłaty p o s t a n a w i a - odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   +5   +10   21